مطالعه آزمایشگاهی و مدل‌سازی آماری عملکرد روسازی بتن غلتکی حاوی زباله‌های پت، الیاف بازیافتی و پودر متاکائولن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه سمنان

2 استاد دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مقاله، امکان استفاده از خرده ذرات پت حاصل از بازیافت بطری‌های حاوی مواد آشامیدنی به‌عنوان جایگزین بخش ریزدانه روسازی بتن غلتکی راه‌ها (RCCP)، مورد ارزیابی قرار گرفته است. با هدف ارتقاء عملکرد این محصول، استفاده از متاکائولن به‌عنوان جایگزین سیمان و الیاف فولادی بدست‌آمده از بازیافت لاستیک وسایل‌نقلیه مدنظر قرار داشته است. به‌منظور پوشش کلیه حالت‌های ترکیب متغیرها، از روش سطح پاسخ با توانایی پیش‌بینی روند تغییرات مقادیر پاسخ، در محدوده تغییرات پارامترهای مستقل، بهره گرفته شده است. این روش با تعیین 20 طرح آزمایش، صرفه‌جویی زمان و هزینه با امکان تحلیل کامل نتایج را در اختیار گذاشته است. در این فرایند، عملکرد نمونه‌های RCCP در قالب تعیین مقادیر جذب آب، میزان تخلخل، سرعت امواج التراسونیک و میزان مقاومت فشاری در سنین 7 و 28 روز بررسی گردیده است. مدل‌سازی پاسخ‌ها بر اساس تحلیل واریانس صورت گرفته و بهترین مدل برای هر پاسخ برآورد شده است. همچنین بهترین درصد استفاده از مصالح (طرح بهینه)، با انجام بهینه‌سازی چند هدفه بر روی مدل‌های تهیه شده، صورت پذیرفته است. براساس نتایج، استفاده از پت باعث افزایش میزان جذب آب و تخلخل مخلوط و در مقابل کاهش مقاومت فشاری و سرعت امواج التراسونیک در نمونه‌های موردآزمایش گردیده است. همچنین کاربرد متاکائولن به‌طور کلی بهبود مقاومت فشاری و سرعت امواج التراسونیک و کاهش تخلخل و جذب آب مخلوط را به‌دنبال داشته است و الیاف فولادی بازیافتی عموما وابسته به دیگر اجزاء مخلوط رفتار نشان داده‌اند. محصول نهایی پیشنهاد شده برمبنای بهینه‌سازی مدل‌های آماری، مخلوط RCCP با سهم 29 درصدی جایگزینی حجم مصالح ریزدانه با پت، 20 درصد وزن سیمان با پودر متاکائولن و افزودن الیاف بازیافتی به‌میزان 2 درصد از وزن کل مخلوط (معادل 72/0 حجم مخلوط) می‌باشد. محصولی که ضمن تامین مقاومت سازه‌ای، حفظ منابع طبیعی، بازیافت پاک زباله‌ها، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و صرفه‌جویی اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study and statistical modeling of roller compacted concrete pavement behavior containing waste PET particles, recycled fibers and metakaolin powder

نویسندگان [English]

  • Reza Noroozi 1
  • Gholamali Shafabakhsh 2
  • Ali Kheyroddin 2
  • Abolfazl Mohammadzadeh Moghaddam 3
1 Ph.D candidate, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
2 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study examined the possibility of using PET aggregates as a partial substitute for natural fine-grained aggregates in Roller Compacted Concrete Pavement (RCCP) mixtures. To enhance the performance of RCCP, the mixtures were also modified by using pozzolanic Metakaolin (MK) as a partial substitute for cement and adding steel fibers obtained from the recycling of worn vehicle tires. The response surface methodology (RSM), which is capable of predicting the variations of a response value in the variations range of independent variables, was used to cover all possible mix compositions. Using this method, 20 mix designs were prepared, which allowed for significant time and cost saving in experiments without sacrificing thoroughness. The behavior and characteristics of RCCP specimens in terms of water absorption, ultrasonic pulse velocity and compressive strength at the age of 7 and 28 days were investigated. The obtained responses were used to develop statistical models, which were then utilized in the optimization of mix design with the help of analysis of variance. The results showed that the use of PET aggregates increased water absorption and decreased the compressive and flexural strength of the RCCP specimens. Partial replacement of cement with MK generally improved the performance of the specimens. The effect of shredded recycled steel fibers (SRSF) was generally dependent on other components of the mixture. The optimal mix design obtained from the statistical models involves replacing 29vol% of fine aggregate with PET, replacing 20wt% of cement with MK powder, and adding 2wt% SRSF to the mixture. The proposed mix design contributes to clean recycling of PET and conservation of natural resources and reduces the cost and carbon footprint of RCCP construction with considering the standard requirements for pavement structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roller compacted concrete pavement
  • Recycled PET particle
  • Metakaolin
  • Shredded recycled steel fiber
  • Response surface methodology