بررسی اثر ترکیب پلیمرها بر حساسیت رطوبتی و شیار شدگی مخلوط های آسفالتی داغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران

چکیده

نقش مهم کیفیت روسازی بر ایمنی و راحتی استفاده‌کنندگان از مسیر و همچنین کاهش هزینه‌های دوره بهره‌برداری، محققین حوزه روسازی آسفالتی را بر آن داشته است تا با تولید آسفالت اصلاح‌شده، نسبت به افزایش مقاومت و دوام آن در برابر بار ترافیکی و شرایط آب و هوایی اقدام نمایند. پلیمرها ازجمله افزودنی‌های اصلاح‌کننده قیر هستند که امروزه به‌صورت گسترده‌ای در آسفالت استفاده می‌شوند. در این پژوهش با هدف ارتقاء مقاومت آسفالت در برابر رطوبت و شیار شدگی، از سه پلیمر استایرن بوتادین استایرن، استایرن بوتادین رابر و پلی استایرن استفاده شد. استایرن بوتادین استایرن تجاربی مطلوب در بهبود خرابی‌های روسازی بر جای گذاشته است، اما وارداتی بودن و به‌تبع وابستگی قیمت آن به مناسبت‌های سیاسی، محققین این پژوهش را بر آن داشت تا با ترکیب پلیمرهای تولید داخل، آمیخته‌هایی کارآمد و با قیمت مناسب‌تر را جایگزین آن نمایند. در این راستا دو پلیمر استایرن بوتادین رابر و پلی استایرن در نسبت‌های ترکیبی 25/75، 50/50 و 75/25 با یکدیگر مخلوط شده و به میزان 3 و 5 درصد وزنی قیر در مخلوط‌های آسفالتی استفاده شد. آزمایش‌های مقاومت مارشال، کشش غیرمستقیم، مدول برجهندگی و شیار شدگی بر روی نمونه‌های اصلاح‌شده با پلیمر و آمیخته پلیمری انجام گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از آمیخته‌های پلیمری به‌مراتب کارآمدتر از به‌کارگیری پلیمرها به‌صورت مجزا بوده و آمیخته پلیمری دارای 75 درصد استایرن بوتادین رابر در کنار 25 درصد پلی استایرن می‌تواند مقاومت رطوبتی و شیار شدگی برابر با پلیمر استایرن بوتادین استایرن ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of polymer blends effect on moisture sensitivity and rutting of hot mix asphalt

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shahebrahimi 1
  • Mansour Fakhri 2
1 Khajeh Nasir Toosi University of Technology
2 Department of Civil Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran 1996715433, Iran
چکیده [English]

Because of important role of pavement quality on the safety and comfort of road users and reducing the operation period costs, the researchers have paved the way for asphalt pavement to produce improved asphalt, to increase its strength and durability against traffic load and conditions Weather. Today polymers are also bituminous modifying additives that are widely used in asphalt. In this study, three polymer with names Styrenine-Butadiene-Styrene, Styrene-Butadiene-Rubber and PolyStyrene were used to improve moisture and rutting asphalt resistance. Styrene-butadiene-styrene has a favorable experience in repair of pavement damage, but imported and due to its price dependence on political occasions, the researchers sought to combine the production of internal polymers efficiently and at reasonable prices Replace it. In this regard, two polymers of styrene-butadiene-styrene and polystyrene were mixed in 25/75, 50/50 and 75/25 combination ratios and 3 and 5% by weight of bitumen in asphalt mixtures. Marshall Stability, Indirect Tensile Strength, Resilient Modulus and Rutting tests were performed on modified specimens. The results showed that the use of polymer blends is much more efficient than the use of polymers individually, and a polymer blend containing 75% styrene butadiene, along with 25% polystyrene, can produce moisture and rutting resistance equal to styrene butadiene styrene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hot Mix Asphalt
  • Polymer Blend
  • Indirect Tensile
  • Moisture Sensitivity
  • Rutting