امکان سنجی استفاده از زئولیت در رویه بتنی خودتراکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه زنجان

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی، بخش فناوری بتن

3 دانشیار راه و ترابری، دانشگاه زنجان

چکیده

بتن خودتراکم یکی از محصولات نوآورانه در صنعت بتن است که طی سالیان زیادی توسعه یافته است. اگرچه بسیاری از محققین همچنان، در حال بهینه‌سازی نسبت های مخلوط این بتن و استفاده از مصالح جدید برای بررسی آن هستند. مقادیر بالای استفاده از سیمان پرتلند در تولید این بتن یکی از چالش‌های اصلی پیش رو در طرح مخلوط است. این استفاده زیاد از مقادیر سیمان باعث بالا رفتن هزینه‌ی تولید این بتن می‌شود؛ همچنین مقادیر زیادی از دی‌اکسید‌کربن هنگام تولید سیمان پرتلند آزاد می‌شود که خطرات زیست محیطی فراوانی را به دنبال دارد. در این تحقیق، به منظور کاهش مقدار سیمان مورد استفاده در طرح مخلوط، از ماسه طبیعی با ریز دانه زیاد و زئولیت به عنوان جایگزین بخشی از سیمان پرتلند استفاده شد. زئولیت در مقادیر 0، 5، 10 و 15 درصد در دو نسبت آب به مواد سیمانی 42/0 و 46/0 جایگزین سیمان شد؛ برای بررسی ویژگی‌های بتن تازه، از آزمایش‌های جریان اسلامپ، جریان اسلامپ در حلقه J، T50، جعبه L و قیف V استفاده شده است؛ مشخصات مکانیکی بتن تازه نیز در سنین 7، 28 و 90 روزه با استفاده از آزمایش‌های مقاومت فشاری و مقاومت خمشی (به روش بارگذاری چهار نقطه‌ای) و همچنین مقاومت سایشی به روش دیسک‌های چرخان طبق استاندارد ASTM C779-A مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌های بتن تازه نشان می‌دهند که جایگزینی زئولیت باعث بهبود پایداری استاتیکی مخلوط و جلوگیری از جداشدگی سنگدانه‌ها می‌شود، اما باعث افزایش مقدار استفاده از فوق روان‌کننده مورد نیاز می‌شود. جایگزینی زئولیت باعث کاهش مقاومت فشاری و خمشی طرح‌ها در سنین 7 روزه می‌گردد؛ اما در سنین 28 و 90 روزه باعث بهبود نتایج می‌گردد. همچنین مشاهده می‌گردد که جایگزینی زئولیت در مقادیر آب به مواد سیمانی پایین‌تر نتایج بهتری را در مقاومت سایشی، خمشی و فشاری بتن رقم زده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility of using zeolite in self-compacting concrete pavements

نویسندگان [English]

  • ali zolghadri 1
  • Babak Ahmadi 2
  • hasan taherkhani 3
1 MSc. Student of Road and Transportation, Zanjan University, Zanjan, I. R. Iran.
2 Scientific Member of Road and Housing and Urban Research Center, Department of Concrete Technology, Tehran, I. R. Iran.
3 Associate Professor of Road and Transportation, Zanjan University, Zanjan, I. R. Iran
چکیده [English]

Regarding the growing use of self-compacting concrete(SCC) in roads, highways and airports, designing concrete structures with the sustainable development view is needed. Many researchers are trying to optimize SCC mixture proportions using new materials. Using high content of Portland cement to produce SCC is one of the major challenges. This high content of cement causes higher cost of production. Also higher content of CO2 emission during the production of Portland cement into atmosphere, is one of environmental concerns. In this research, two approaches were adopted to lower the Portland cement: river sand with high content of fine particles and zeolite as the supplementary cementitious materials(SCM) were used. Portland cement was replaced by natural zeolite with the replacement levels of 5,10 and 15 percent in 0.42 and 0.46 of water to cementitious materials ratio. To investigate the rheology of SCC mixtures, slump flow, visual stability index, J-ring, T50, L-box and V-funnel tests were employed. Mechanical properties of hardened concrete were examined in 7, 28 and 90 days of curing, using compressive and flexural bending(third-point loading) experiments; abrasion resistance of concrete according to ASTM C779-A in 28 and 90 days of curing were also examined. Result of fresh concrete tests indicated that using zeolite improved the static stability and segregation resistance of concrete mixtures but increased the required dosage of high-range water-reducer agent(HRWRA). It was observed that , at the age of 7 days, natural zeolite caused compressive and flexural strength reduction; but at 28 and 90 days of curing, significant improvements were observed. Also in lower water to cementitious ratio replacement, zeolite had better impact on both rheological and mechanical properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting Concrete pavement
  • Zeolite
  • Rheology of concrete
 
استاندارد ملی ایران. 1393. "دانه­بندی سنگدانه­های ریز و درشت".
 استاندارد ملی ایران. 1396. "تعیین چگالی، چگالی نسبی (وزن مخصوص) و جذب آب سنگدانه‌ ریز- روش آزمون".
12350-10, B. B. E. “Testing fresh concrete. Self-compacting concrete. L box test”. 12 p.
12350-12, B. B. E. 2009. “Testing fresh concrete. Part 12: Self-compacting concrete. J-ring test”. 14 p.
ACI. 2005. “Guide to durable concrete”. American Concrete Institute, Farmington Hills, USA.
ACI 237R-07. 2007. “Self-consolidating concrete”. ACI, Farmington Hills, USA.
Adekunle, S., Ahmad, S., Maslehuddin, M. and Al-Gahtani, H. J. 2015. “Properties of SCC prepared using natural pozzolan and industrial wastes as mineral fillers”. Cement Concrete Comp., 62: 125-133.
Ahmad, S., Adekunle, S. K., Maslehuddin, M. and Azad, A. K. 2014. “Properties of self-consolidating concrete made utilizing alternative mineral fillers”. Constr. Build. Mater., 68: 268-276.
Ahmadi, B. and Shekarchi, M. 2010. “Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material”. Cement Concrete Comp., 32(2): 134-141.
Ahmadi, B., Sobhani, J., Shekarchi, M. and Najimi, M. 2014. “Transport properties of ternary concrete mixtures containing natural zeolite with silica fume or fly ash”. Magazine Concrete Res., 66(3): 150-158.
ASTM C779/C779M-12. 2012. “Standard test method for abrasion resistance of horizontal concrete surfaces”. ASTM International, West Conshohocken, PA, USA.
ASTM C1621/C1621M-14. 2014. “Standard test method for passing ability of self-consolidating concrete by J-ring”. ASTM International, West Conshohocken, PA, USA.
ASTM C231/C231M-17a. 2017. “Standard test method for air content of freshly mixed concrete by the pressure method”. ASTM International, West Conshohocken, PA, USA.
ASTM C1611/C1611M-18. 2018. “Standard test method for slump flow of self-consolidating concrete”. ASTM International, West Conshohocken, PA, USA.
ASTM International Committee C09 on Concrete and Concrete Aggregates. 2016. “Standard test method for flexual strength of concrete using simple beam with center-point loading”. ASTM International, West Conshohocken, PA, USA.
Bierwagen, D. and Abu-Hawash, A. 2005. “Ultra high performance concrete highway bridge”. In: Proceedings of the 2005 Mid-Continent Transportation Research Symposium, Ames, Iowa.
Boles, J. R. and Mumpton, F. A. 1977. “Mineralogy and geology of natural zeolites”. Mineralogical Society of America.
British Standards Institution. 1983. “Testing concrete: Method for determination of the compressive strength of concrete cores”. BS 1881-120.
BSI. 2010. “Method for determination of self compacting concrete”. Part 9.
BSI. 2010. “Method for determination of self compacting concrete”. Part 9.
Busari, A. A., Akinmusuru, J. O., Dahunsi, B. I. O., Ogbiye, A. S. and Okeniyi, J. O. 2017. “Self-compacting concrete in pavement construction: Strength grouping of some selected brands of cements”. Energy Procedia, 119: 863-869.
Busari, A., Akinmusuru, J. and Dahunsi, B. 2018. “Mechanical properties of dehydroxylated kaolinitic clay in self-compacting concrete for pavement construction”. Silicon, 1-9.

Colella, C. 2005. “Natural zeolites”. PP. 13-40. In: Cejka, J. and van Bekkum, H. (Eds.), Zeolites and Ordered Mesoporous Materials: Progress and Prospects. 

Colella, C. Mumpton, F. A. 2000. “Natural zeolites for the third millenium”. A. De Frede Pub.
De Schutter, G., Bartos, P., Domone, P. and Gibbs, J. 2008. “Self-compacting concrete”. Whittles, Dunbeath, Scotland, UK.
Dousti, A., Rashetnia, R., Ahmadi, B. and Shekarchi, M. 2013. “Influence of exposure temperature on chloride diffusion in concretes incorporating silica fume or natural zeolite”. Constr. Build. Mater., 49: 393-399.
EFNARC. 2002. “Specification and guidelines for self-compacting concrete”. European Federation of Specialist Construction Chemicals and Concrete System.
Eren, Ö., Marar, K. and Çelik, T. 1999. “Effects of silica fume and steel fibers on some mechanical properties of high-strength fiber-reinforced concrete”. J. Test. Eval., 27(6): 380-387.
FAA. 2014. “Standards for specifying construction of airports”. Federal Aviation Administration, Advisory Circular No. 150/5370-10G, US Department of Transportation.
Feng, N. Q., Li, G. Z. and Zang, X. W. 1990. “High-strength and flowing concrete with a zeolitic mineral admixture”. Cement Concrete Aggregates, 12(2): 61-69.
Ghafoori, N., Najimi, M. and Aqel, M. A. 2013. “Abrasion resistance of self-consolidating concrete”. J. Mater. Civ. Eng., 26(2): 296-303.
Goodspeed, C. H., Vanikar, S. N. and Cook, R. A. 1996. “High-performance concrete defined for highway structures”. US Department of Transportation, Federal Highway Administration.
Hajforoush, M., Madandoust, R. and Kazemi, M. 2019. “Effects of simultaneous utilization of natural zeolite and magnetic water on engineering properties of self-compacting concrete”. Asian J. Civ. Eng., 20(2): 289-300.
Heinrichs, K. W., Liu, M. J., Darter, M. I., Carpenter, S. H. and Ioannides, A. M. 1989. “Rigid pavement analysis and design”. FHWA-RD-88-068, Federal Highway Administration, USA.
Hesami, S., Hikouei, I. S. and Emadi, S. A. A. 2016. “Mechanical behavior of self-compacting concrete pavements incorporating recycled tire rubber crumb and reinforced with polypropylene fiber”. J. Clean. Prod., 133: 228-234.
Karakurt, C. and Topçu, İ. B. 2011. “Effect of blended cements produced with natural zeolite and industrial by-products on alkali-silica reaction and sulfate resistance of concrete”. Constr. Build. Mater., 25(4): 1789-1795.
Karakurt, C., Kurama, H. and Topcu, I. B. 2010. “Utilization of natural zeolite in aerated concrete production”. Cement Concrete Comp., 32(1): 1-8.
Kılınçarslan, S. 2011. “The effect of zeolite amount on the physical and mechanical properties of concrete”. Int. J. Phys. Sci, 6(13): 3041-3046.
Li, B., Ke, G. and Zhou, M. 2011. “Influence of manufactured sand characteristics on strength and abrasion resistance of pavement cement concrete”. Constr. Build. Mater., 25(10): 3849-3853.
Li, H., Zhang, M. H. and Ou, J. P. 2006. “Abrasion resistance of concrete containing nano-particles for pavement”. Wear, 260(11-12): 1262-1266.
Mola-Abasi, H., Kordtabar, B. and Kordnaeij, A. 2017. “Parameters controlling strength of zeolite–cement–sand mixture”. Int. J. Geotech. Eng., 11(1): 72-79.
Nagrockiene, D. and Girskas, G. 2016. “Research into the properties of concrete modified with natural zeolite addition”. Constr. Build. Mater., 113: 964-969.
Najimi, M., Sobhani, J., Ahmadi, B. and Shekarchi, M. 2012. “An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan”. Constr. Build. Mater., 35: 1023-1033.
Ouchi, M., Nakamura, S. A., Osterberg, T., Hallberg, S. and Lewin, M. 2003. “Applications of self-compacting concrete in Japan, Europe and the United States”. Kochi University of Technology, Kochi, Japan.
Poon, C. S., Lam, L., Kou, S. C. and Lin, Z. S. 1999. “A study on the hydration rate of natural zeolite blended cement pastes”. Constr. Build. Mater., 13(8): 427-432.
Ramadan, K. Z. and Haddad, R. H. 2017. “Self-healing of overloaded self-compacting concrete of rigid pavement”. Eur. J. Environ. Civ. Eng., 21(1): 63-77.
Ramezanianpour, A. A., Kazemian, A., Sarvari, M. and Ahmadi, B. 2012. “Use of natural zeolite to produce self-consolidating concrete with low Portland cement content and high durability”. J. Mater. Civ. Eng., 25(5): 589-596.
Ranjbar, M. M., Madandoust, R., Mousavi, S. Y. and Yosefi, S. 2013. “Effects of natural zeolite on the fresh and hardened properties of self-compacted concrete”. Constr. Build. Mater., 47: 806-813.
Rashad, A. M., Seleem, H. E. D. H. and Shaheen, A. F. 2014. “Effect of silica fume and slag on compressive strength and abrasion resistance of HVFA concrete”. Int. J. Concrete Struct. Mater., 8(1): 69-81.
Sabet, F. A., Libre, N. A. and Shekarchi, M. 2013. “Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite, silica fume and fly ash”. Constr. Build. Mater., 44: 175-184.
Samimi, K., Kamali-Bernard, S. and Maghsoudi, A. A. 2018. “Durability of self-compacting concrete containing pumice and zeolite against acid attack, carbonation and marine environment”. Constr. Build. Mater., 165: 247-263.
Samimi, K., Kamali-Bernard, S. and Maghsoudi, A. A. 2018. “Resistance to chloride penetration of high strength self-compacting concretes: pumice and zeolite effect”. Int. J. Civ. Environ. Eng., 12(3): 250-259.
Schwartzentruber, L. A., Le Roy, R. and Cordin, J. 2006. “Rheological behaviour of fresh cement pastes formulated from a self compacting concrete (SCC)”. Cement Concrete Res., 36(7): 1203-1213.
Shekarchizadeh, M. 2008. “The national method for concrete mix design”. Building and Housing Research Center, Tehran, Iran.
Siddique, R. 2004. “Performance characteristics of high-volume Class F fly ash concrete”. Cement Concrete Res., 34(3): 487-493.
Silva, C. V., Zorzi, J. E., Cruz, R. C. and Dal Molin, D. C. 2019. “Experimental evidence that micro and macro structural surface properties markedly influence on abrasion resistance of concretes”. Wear, 422: 191-200.
Tucker, B. T. 2012. “Investigation of the effects of shrinkage, creep, and abrasion on self-consolidating concrete and high volume fly ash concrete for use in transportation related infrastructure”. Masters Thesis, Missouri University of Science and Technology.
Uzal, B., Turanlı, L., Yücel, H., Göncüoğlu, M. C. and Çulfaz, A. 2010. “Pozzolanic activity of clinoptilolite: A comparative study with silica fume, fly ash and a non-zeolitic natural pozzolan”. Cement Concrete Res., 40(3): 398-404.
Vejmelková, E., Koňáková, D., Kulovaná, T., Keppert, M., Žumár, J., Rovnaníková, P. and Černý, R. 2015. “Engineering properties of concrete containing natural zeolite as supplementary cementitious material: Strength, toughness, durability, and hygrothermal performance”. Cement Concrete Comp., 55: 259-267.
Wang, K. 2003. “Self-compacting concrete–applications to slip form paving”. SCC proposal paper written to the Center for Portland Cement Concrete Pavement Technology.
Wang, K., Shah, S. P. and Voigt, T. 2010. “Self-consolidating concrete for slip-form construction: Properties and test methods”. The 50-year teaching and research anniversary of professor Sun Wei on advances in civil engineering materials, pp. 161-172.
Wang, L., Zhou, S. H., Shi, Y., Tang, S. W. and Chen, E. 2017. “Effect of silica fume and PVA fiber on the abrasion resistance and volume stability of concrete”. Comp. Part B: Eng, 130: 28-37.
Yılmaz, B., Uçar, A., Öteyaka, B. and Uz, V. 2007. “Properties of zeolitic tuff (clinoptilolite) blended Portland cement”. Build. Environ., 42(11): 3808-3815.
Ziari, H., Hayati, P. and Sobhani, J. 2014. “Airfield self-consolidating concrete pavements (ASCCP): Mechanical and durability properties”. Constr. Build. Mater., 72: 174-181.