دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 19، پاییز 1398 
2. امکان سنجی استفاده از زئولیت در رویه بتنی خودتراکم

صفحه 17-37

علی ذوالقدری؛ بابک احمدی؛ حسن طاهر خانی