بررسی آزمایشگاهی استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی خود تراکم با الیاف ترکیبی در بهبود رفتار رویه‌های بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان

2 استاد یار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه لرستان

3 کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه از دانشگاه لرستان

چکیده

یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در تکنولوژی راهسازی استفاده از رویه‌های بتنی می‌باشد. از این رویه‌ها در راه‌هایی که به حداکثر عملکرد و کمترین تعمیرات در زمان بهره ورداری نیاز دارند، استفاده می‌گردد. از طرفی در دهه‌ی اخیر به منظور بهبود عملکرد بتن، استفاده از کامپوزیت‌های سیمانی و الیاف رایج شده است. در این تحقیق به بررسی نقش الیاف‌های فولادی و پلی پروپیلن در بهبود رفتار رویه‌های کامپوزیتی سیمانی خود تراکم پرداخته شده است. برای این منظور، تعداد 127 عدد نمونه مکعبی، استوانه‌ا‌ی و دیسکی در 11 طرح اختلاط مختلف ساخته شد. همچنین نمونه‌های خمشی دو لایه در 17 طرح اختلاط مختلف حاوی الیاف‌های فولادی، پلی پروپیلن و ترکیبی از آن‌ها ساخته شده است. بر روی نمونه‌ها، آزمایشات فشار، کشش برزیلی، ضربه‌ی وزنه افتان، جذب آب نیم ساعته و 72 ساعته وخمش سه نقطه‌ای مطابق با ضوابط نشریه 731 انجام گرفت. نتایج نشان دهنده‌ی تاثیر مطلوب‌تر الیاف فولادی نسبت به الیاف پلی پروپیلن بر روی خصوصیات مکانیکی و ضربه‌ای نمونه‌ها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental investigation of fiber self-compacting cementitious composite with hybrid fibers in improving the behavior of concrete pavements

نویسندگان [English]

  • ahmad dalvand 1
  • frydon omid nasab 2
  • Amirhosein Sahraei moghadam 3
1 assistant professor department of engineering lorestan university
2 Assistant Professor, Department of Engineering, Lorestan University, Iran.
3 Master Student Civil Engineering of Lorestan University,Khoramabad,Iran
چکیده [English]

One of the most important advances in road construction technology is the use of concrete pavements. These pavements are used in roads that require maximum performance and minimum repairs at the time of use. On the other hand, in recent decades, the use of cementitious composites and common fibers Has become popular to improve concrete performance. In this research, the role of steel and polypropylene fibers in improving the behavior of self-compacting cementitious composites pavements has been investigated. For this purpose, 127cubes specimens, cylinders and discs were made in 11 different mixing design.Two-layer flexural specimens were made in 17 different mixing designs containing steel fibers, polypropylene and a combination of them. On specimens, compressive tests, splitting test, drop weigth impact test and water absorption for half an hour and 72 hours and three point flexural test in accordance with the regulations of the 731 code have been done. the results showed that the more favorable effect of the steel fibers than the polypropylene fibers on the mechanical and impact properties the specimens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete pavements
  • Steel Fibers
  • Polypropylene fibers
  • Self-compacting cementitious composite
استاندارد ملی ایران. 1392. "مقاومت خمشی بتن با استفاده از تیر ساده با بارگذاری نقطه‌ای در مرکز- روش آزمون". شماره 17731، چاپ اول.
برنجیان ج.، فروهر، ن. و قاسمی، ن. 1393. "بررسی تأثیر الیاف فولادی و پلی‏پروپیلن بر خواص سخت شده‌ی بتن حاوی میکروسیلیس". اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی، گرگان.
دستورالعل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه‌ها. 1396. نشریه شماره 731.
طالبی، ع. و ارجمندی نژاد، م. 1394. "بررسی توجیه فنی و اقتصادی و شرایط اقلیمی در کاربرد رویه­های بتنی در کشور". اولین کنفرانس ملی رویه­های بتنی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
AASHTO. 2003. “Guide for mechanistic-empirical design of new and rehabilitated pavement structures”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO T177. 1997. “Standard method of test for flexural strength of concrete using simple beam with center-point loading”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO T22. 2003. “Guide for compressive strength of cylindrical concrete specimens”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
AASHTO T26. 2003. “Guide for quality of water to be used in concrete”. American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, D.C.
Abdollahnejad, Z., Mastali, M. and Dalvand, A. 2017 “A comparative study on the effects of recycled glass fiber on drying shrinkage rate and mechanical properties of the self-compacting mortar and fly ash/slag geopolymer mortar”. J. Mater. Civ. Eng. https://doi.org./10.1061/(ASCE)MT.1943.5533.0001918.
Abraham, S. M. and Ransinchung, G. 2018. “Strength and permeation characteristics of cement mortar with reclaimed asphalt pavement aggregates”. Constr. Build. Mater., 167: 700-706.
ACI Committee 318. 2000. “Building code requirements for structural concrete”. American Concrete Institute Committee 318, Farmington Hills, MI.
ACI Committee 544.1R-96. 2002. “State-of-the-art report on fiber reinforced concrete”. ACI Committee, C 544.
ACI Committee 363. 2010. “Report on high-strength concrete”. American Concrete Institute Committee 363, Farmington Hills, MI.
Aslani, F. and Nejadi, S. 2013. “Self-compacting concrete incorporating steel and polypropylene fibers: Compressive and tensile strengths, moduli of elasticity and rupture, compressive stress-strain curve, and energy dissipated under compression”. J. Compos., Part B: Eng., 53: 121-133.
ASTM C642. 2013. “Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete”. ASTM International, West Conshohocken.
ASTM C293/C293M-16. 2016. “Standard test method for flexural strength of concrete (Using simple beam with center-point loading)”. ASTM International, West Conshohocken.
ASTM C496/C496M-17. 2017. “Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens”. ASTM International, West Conshohocken.
ASTM C39/C39M-18. 2018. “Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens”. ASTM International, West Conshohocken.
Atis, C. D. 2002. “High volume fly ash abrasion resistant concrete”. J. Mater. Civil Eng., 14(3): 274-277.
Bencardino, F., Rizzuti, L., Spadea, G. and Swamy, R. N. 2010. “Experimental evaluation of fiber reinforced concrete fracture properties”. Compos., Part B: Eng., 41: 17-24.
Bentsen, R. A., Vavrik, W. A., Roesler, J. R. and Gillen, S. L. 2013. “Ternary blend concrete with reclaimed asphalt pavement as an aggregate in two-lift concrete pavement”. Proc. of the 2013 International Concrete Sustainability Conference, pp. 6-8.
Choi, S. Y., Park, J. S. and Jung, W. T. 2011. “A study on the shrinkage control of fiber reinforced concrete pavement”. Proc. Eng., 14: 2815-2822.
Delatte, N. 2008. “Concrete Pavement Design, Construction and Performance”. Taylor and Francis.
Delwar, M., Fahmy, M. and Taha, R. 1997. “Use of reclaimed asphalt pavement as an aggregate in Portland cement concrete”. ACI Mater. J., 94(3): 27-40.
El-Dieb, A. 2009. “Mechanical, durability and microstructural characteristics of ultrahigh- strength self-compacting concrete incorporating steel fibers”. J. Mater. Des., 30: 4286-4292.
Faw, T. F. and Paramasivam, P. 1990. “Thin steel fibre cement mortar overlay for concrete pavement”. Cement Concrete Compos., 12(3): 175-184.
Fuente-Alonso, J. A., Ortega-López, V., Skaf, M., Aragon, A. and San-Jose, J. T.  2017. “Performance of fiber-reinforced EAF slag concrete for use in pavements”. Constr. Build. Mater., 149(9): 629-638.
Hansen, K. R. and Copeland, A. 2017. “Annual asphalt pavement industry survey on recycled materials and warm-mix asphalt usage”. Report IS-138, National Asphalt Pavement Association, Lanham, MD.
Huang, Y. J., Shen, Y. and Qin, X. C. 2010. “The idea of green highway quantitative research”. J. Highway Transport. Res. Dev., 10: 296-299.
Khaloo, A., Molaei Raisi, E., Hosseini, P. and Tahsiri, H. 2017. “Mechanical performance of self-compacting concrete reinforced with steel fibers”. J. Constr. Build. Mater., 51: 179-186.
Kim, D. J., Park, S. H., Ryu, G. S. and Koh, K. T. 2011a. “Comparative flexural behaviour of hybrid ultra high performance fiber reinforced concrete with different macro fibers”. Constr. Build. Mater., 25(4): 4144-4155.
Kim, J. S., Cho, C. H., Cho, C. G., Yoo, M. H., Cho, Y. H. and Lee, S. J. 2011b. “A study on the fire resistance performance of high strength fiber reinforcement concrete”. The 9th International Symposium on High Performance Concrete- Design, Verification and Utilization, Rotorua, New Zealand.
Krayushkina, K., Khymerik, T., Skrypchenko, O., Moshkovskyi, I. and Pershakov, V. 2017. “Investigation of fiber concrete for road and bridge building”. Proc. Eng., 187: 620-627.
Mastali, M. and Dalvand, A. 2016. “Use of silica fume and recycled steel fibers in self-compacting concrete”. Constr. Build. Mater., 125: 196-209.
Mastali, M., Dalvand, A. and Sattarifard, A. R. 2016. “The impact resistance and mechanical properties of reinforced self-compacting concrete with recycled glass fibre reinforced polymers”. J. Clean. Prod., 124: 312-324.
Merritt, D. K., Frank, B. M., Burns, N. H. and Schindler, A. K. 2012. “The feasibility of using precast concrete panels to expedite highway pavement construction”. Center for Transportation Research, the University of Texas at Austin.
Naiki, T. R., Singh, S. S. and Hossain, M. M. 1994. “Abrasion resistance of concrete as influenced by inclusion of fly ash”. Cement Concrete Res., 24(2): 303-312.
Nobili, A., Lanzoni, L. and Tarantino, A. M. 2013. “Experimental investigation and monitoring of a polypropylene-based fiber reinforced concrete road pavement”. Constr. Build. Mater., 47: 888-895.
Okay, F. and Engin, S. 2012. “Torsional behaviour of steel fiber reinforced concrete beams”. Constr. Build. Mater., 28(1): 269-275.
Oman, M. S. and Grothaus, A. J. 2012. “Use of street pave for design of concrete pavements for cities and counties in Minnesota”. Minnesota Department of Transportation, pp. 1-56.
Sattarifard, A. R., Sharbatdar, M. K. and Dalvand, A. 2014. “RC connections strengthened with FRP sheets using grooves on the surface”. Int. J. Civ. Eng., 13(4): 55-71.
Song, P. S., Hwang, S. and Sheu, B. C. 2005. “Strength properties of nylon-and-polypropylene-fiber reinforced concretes”. Cement Concrete Res., 35: 1546-1550.
Tompkins, D., Khazanovich, L., Darter, M. I. and Fleischer, W. 2009. “Design and construction of sustainable pavements: Austrian and German two-layer concrete pavements”. Transport. Res. Rec., 2098: 75-85.
Vibhuti, R. B. and Radhakrishna, A. N. 2013. “Mechanical properties of hybrid fiber reinforced concrete for pavements”. Int. J. Res. Eng. Tech., Nov., pp. 244-247.