ارزیابی رئولوژیکی قیر پلیمری حاوی نانورس در بازه پیوسته دمایی تحت اثر پیش اختلاط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه عمران-راه و ترابری، دانشگاه پیام نور تهران شمال

چکیده

در فرآیند اصلاح قیر به کمک افزودنیها بویژه در هنگام افزودن نانومواد، گاهی شرایط تولید نمونه بسیار سخت و بعضا فقط در مقیاس آزمایشگاهی ممکن است. در این پژوهش سعی شد با اعمال تغییراتی در نحوه آماده سازی نمونه ها، شرایط فرآیندی تولید را آسانتر و در عین حال عملکرد نمونه ها را نیز بهبود بخشید. مطالعات نشان داده است، استفاده از پلیمرSBS (LG501) و نانورس (Cloisite-15A) خواص قیر را به نحو مطلوبی اصلاح کرده است. ساخت آمیخته ای از مواد افزودنی با استفاده از مخلوط کن داخلی، هدف اصلی این پژوهش در تسهیل اصلاح قیر است. چرا که اولا به آماده سازی نانورس و افزایش فاصله بین صفحات آن کمک می­کند و ثانیا مراحل و مدت زمان افزودن مواد مختلف به قیر در مخلوط کن برشی با دور بالا را کاهش می­دهد. با انجام این روش، نه تنها در ساخت نمونه بلکه در خواص رئولوژیکی و نحوه پخش مواد در قیر بهبود حاصل می­شود و حتی می­توان شرایط کاهش دور اختلاط را مهیا کرد. با استفاده از آزمایش های کلاسیک (درجه نفوذ، نقطه نرمی و شکل پذیری) و آزمایش­های انجام شده با استفاده از رئومتر برش دینامیکی، مانند تعیین رده عملکردی PG و آزمایش جاروب دما به بررسی و مقایسه خواص نمونه های اصلاح شده با روش های مختلف پرداخته شد. نتایج نشان داد استفاده از پیش اختلاط در مقایسه با روش عادی اختلاط، خواص قیر را بهبود بخشیده است. همچنین نتایج عملکردی مشابهی بین نمونه های حاوی پیش آمیخته با نمونه های اختلاط عادی در دور اختلاط کمتر مشاهده شد. کاهش دور اختلاط اثرات قابل توجهی بر بهبود پیرشدگی قیر داشت که برتری استفاده از روش پیش­اختلاط را نشان می­دهد. همچنین نمایش خواص اطمینان­بخش در بازه پیوسته دمایی در نمونه­های ساخته شده به روش پیش اختلاط مشهود بود. بطور کلی تغییر روش اصلاح قیر، اثر خود را هم بر کاهش پیرشدگی ناشی از فرآیند اختلاط و هم در تهیه مخلوط همگن­تر و دارای خواص بهبود یافته­ی اطمینان­بخش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rheological Evaluation of Polymer Bitumen Containing Nano-Clay in a temperature continuous range affected by pre-mixing

نویسنده [English]

  • Shahin Shabaani
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Payame Noor University, Department of Center of North Tehran
چکیده [English]

Improving bitumen with additives such as nanomaterials will be difficult in adding the materials and mixing them occasionally both in laboratory and real scale. Therefore, in this research, we tried to improve the performance of the samples by making changes in the way of preparing the samples, while simplifying production process conditions. The hypothesis of this research is based on the principle that this method firstly helps prepare the Nano-clay and increase the distance between the plates, and secondly, reduces the steps and the time duration of adding different materials to bitumen. Also, it improves the rheological properties and the way in which the materials are dispersed in bitumen. In this research, 12 samples were considered that have been prepared by pre-mixing and conventional mixing methods, and the differences in their properties were investigated under different process conditions. Using classical experiments (degree of penetration, softness and ductility point) and performance based tests such as PG and temperature sweep, tested and compared the properties of the samples improved in different methods. The results showed that the use of premixing method compared to the conventional method has a greater effect on improvement of the properties of bitumen and achievement on the similar properties with the conventional method but in less mixing speed. The reduction of mixing speed, while affecting the improvement of bitumen aging, demonstrated the superiority of using the premixing method. In general, changing the method of bitumen improvement showed its effect on reducing aging caused by the mixing process and on preparing a more homogeneous mixture having more suitable function. It should be noted that the samples made by the premixing method showed a higher "behavior change temperature" (T75 °) than the conventional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutting
  • Premix
  • Temperature sweep
  • Performance Grade
[1] Yu, Jianying, Lin Wang, Xuan Zeng, Shaopeng Wu, and Bin Li. "Effect of montmorillonite on properties of styrene–butadiene–styrene copolymer modified bitumen." Polymer Engineering & Science 47, no. 9 (2007): 1289-1295.
[2] Golestani, Behnam, Fereidoon Moghadas Nejad, and Saeed Sadeghpour Galooyak. "Performance evaluation of linear and nonlinear nanocomposite modified asphalts." Construction and Building Materials 35 (2012): 197-203.
[3] Leite, Leni Figueiredo Mathias. "Estudos de preparo e caracterização de asfaltos modificados por polímero." Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro(1999).
[4] Wen, Guian, Yong Zhang, Yinxi Zhang, Kang Sun, and Yongzhong Fan. "Rheological characterization of storage-stable SBS-modified asphalts." Polymer Testing 21, no. 3 (2002): 295-302.
[5] Zapién-Castillo, Samuel, José Luis Rivera-Armenta, María Yolanda Chávez-Cinco, Beatriz Adriana Salazar-Cruz, and Ana María Mendoza-Martínez. "Physical and rheological properties of asphalt modified with SEBS/montmorillonite nanocomposite." Construction and Building Materials106 (2016): 349-356.
[6] Galooyak, Saeed Sadeghpour, Bahram Dabir, Ali Ehsan Nazarbeygi, and Alireza Moeini. "Rheological properties and storage stability of bitumen/SBS/montmorillonite composites." Construction and Building Materials 24, no. 3 (2010): 300-307.
[7] Golestani, Behnam, Boo Hyun Nam, Fereidoon Moghadas Nejad, and Shahab Fallah. "Nanoclay application to asphalt concrete: Characterization of polymer and linear nanocomposite-modified asphalt binder and mixture." Construction and Building Materials 91 (2015): 32-38.
[8] Xin-de Tang, Zhong-guo He, Jing Xu, Jin-jin Wang, and Tao Lin. "Effect of Inorganic Super Fine Powder on the Property of SBS-Modified Asphalt.", The 7th National Conference on Functional Materials and Applications (2010)
[9] You, Zhanping, Julian Mills-Beale, Justin M. Foley, Samit Roy, Gregory M. Odegard, Qingli Dai, and Shu Wei Goh. "Nanoclay-modified asphalt materials: Preparation and characterization." Construction and Building Materials 25, no. 2 (2011): 1072-1078.
[10] Jahromi, Saeed Ghaffarpour, and Ali Khodaii. "Effects of nanoclay on rheological properties of bitumen binder." Construction and Building Materials 23, no. 8 (2009): 2894-2904.
[11] El-Shafie, M., I. M. Ibrahim, and AMM Abd El Rahman. "The addition effects of macro and nano clay on the performance of asphalt binder." Egyptian Journal of Petroleum 21, no. 2 (2012): 149-154.
[12] Fang, Changqing, Ruien Yu, Shaolong Liu, and Yan Li. "Nanomaterials applied in asphalt modification: a review." Journal of Materials Science & Technology 29, no. 7 (2013): 589-594.
[13] Gupta, Rahul K., V. Pasanovic-Zujo, and S. N. Bhattacharya. "Shear and extensional rheology of EVA/layered silicate-nanocomposites." Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 128, no. 2 (2005): 116-125.
[14] JA, S. GH A. FFARP OUR, and Shahid Rajaee Teacher HROMI. "Nanoclay-modified asphalt mixtures for eco-efficient construction." Nanotechnology in Eco-Efficient Construction: Materials, Processes and Applications (2013): 108.
[15] Sureshkumar, M. S. "Polymer Modified Asphalt Nanocomposites (PMAN)." PhD diss., PhD Thesis, University of Pisa, Italy, 2011.
[16] Eidt Jr, Clarence Martin, Martin Leo Gorbaty, Chester W. Elspass, and Dennis George Peiffer. "Thermoplastic elastomer-asphalt nanocomposite composition." U.S. Patent 5,652,284, issued July 29, 1997
[17] Jahromi, Saeed Ghaffarpour, and Ali Khodaii. "Effects of nanoclay on rheological properties of bitumen binder." Construction and Building Materials 23, no. 8 (2009): 2894-2904.
[18] Polacco, Giovanni, Pavel Kříž, Sara Filippi, Jiri Stastna, Dario Biondi, and Ludovit Zanzotto. "Rheological properties of asphalt/SBS/clay blends." European Polymer Journal 44, no. 11 (2008): 3512-3521.
[19] Khodary, Farag. "Longer Fatigue Life for Asphalt Pavement Using (SBS@ Clay) Nanocomposite." International journal of current engineering and technology 5, no. 2 (2015).
[20] Rastegar, M., and M. Kokabi. "The Effect of Nanoclay on the Morphology of Polymer/Bitumen Blend." In 1st International Bitumen Conference, Tehran, Iran. 2008
[21] Ziari, H., SEYED MAHDI Abtahi, and A. H. M. A. D. Goli. "The Effect of SBS Polymer on the Dynamic Properties of Asphalt." Iran. J. Polym. Sci. Technol.,(In Persian) 21 (2008): 370-465.
[22] Sadradini, M. R., A. KAVUSSI, and AA YOUSEFI. "Improving bitumen properties by polymeric materials." (2002): 103-120.
[23] Kavussi, Amir, and Peyman Barghabany. "Investigating fatigue behavior of nanoclay and nano hydrated lime modified bitumen using LAS test." Journal of Materials in Civil Engineering 28, no. 3 (2015): 04015136.
[24] Lesueur, Didier, and Dallas Little. "Effect of hydrated lime on rheology, fracture, and aging of bitumen." Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1661 (1999): 93-105
[25] BARZEGARI, MOHAMMAD REZA, ALI AKBAR YOUSEFI, and ME ZEYNALI. "Bitumen modification via PS/PB Blend." (2002): 303-311.
[26] Tidjani, Adams, and Charles A. Wilkie. "Photo-oxidation of polymeric-inorganic nanocomposites: chemical, thermal stability and fire retardancy investigations." Polymer Degradation and Stability 74, no. 1 (2001): 33-37.
[27] Mohammadiroudbari, Motahareh, Akram Tavakoli, Mir Karim Razavi Aghjeh, and Mohammad Rahi. "Effect of nanoclay on the morphology of polyethylene modified bitumen." Construction and Building Materials 116 (2016): 245-251.
[28] ASTM D5 / D5M-13, Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2013,
[29] ASTM D36 / D36M-14e1, Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2014
[30] ASTM-D113. Standard test method for ductility of bituminous materials.
American Society for Testing and Materials; 2007.
[31] ASTM D4402 / D4402M-15, Standard Test Method for Viscosity Determination of Asphalt at Elevated Temperatures Using a Rotational Viscometer, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015
[32] Airey, Gordon D. "Rheological properties of styrene butadiene styrene polymer modified road bitumens☆." Fuel 82, no. 14 (2003): 1709-1719.
[33] ASTM D7175-15, Standard Test Method for Determining the Rheological Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015
[34] Garcia-Morales, M., P. Partal, F. J. Navarro, and C. Gallegos. "Effect of waste polymer addition on the rheology of modified bitumen." Fuel 85, no. 7 (2006): 936-943.
[35] American Association of State Highway and Transportation Officials, Standard
Method of test for determining the rheological properties of asphalt binder
Using dynamic shear rheometer (DSR), AASHTO designation T315-10, 2010.
[36] ASTM D6648-08(2016), Standard Test Method for Determining the Flexural Creep Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016
[37] Lyngdal, Erik T. "CRITICAL ANALYSIS OF PH AND PG+ ASPHALT BINDER TEST METHODS." PhD diss., UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON, 2015.
[38] Tadas. A, “multiple stress creep recovery (MSCR) testing.” Malvern Ailmil Instruments, (2011)
[39] Laukkanen, Olli-Ville, Hilde Soenen, Terhi Pellinen, Serge Heyrman, and Geert Lemoine. "Creep-recovery behavior of bituminous binders and its relation to asphalt mixture rutting." Materials and Structures 48, no. 12 (2015): 4039-4053.
[40] D’Angelo, J. O. H. N. "New high-temperature binder specification using multistress creep and recovery." Transportation Research Circular, n. E-C147 (2010): 1-13.
[41] Yousefi, Ali Akbar. Preparation and rheological behavior of polymer-modified asphalts. 1999.
[42] Galooyak, Saeed Sadeghpour, Bahram Dabir, Ali Ehsan Nazarbeygi, and Alireza Moeini. "Rheological properties and storage stability of bitumen/SBS/montmorillonite composites." Construction and Building Materials 24, no. 3 (2010): 300-307.
[43] Airey, Gordon D. "Rheological evaluation of ethylene vinyl acetate polymer modified bitumens." Construction and Building Materials 16, no. 8 (2002): 473-487.
[44] Lu, Xiaohu, and Ulf Isacsson. "Rheological characterization of styrene-butadiene-styrene copolymer modified bitumens." Construction and Building Materials 11, no. 1