دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1399، صفحه 1-70 
5. مطالعه عددی پارامتریک تأثیر وجود سازه سطحی بر نشست‏های ناشی از حفاری تونل

صفحه 41-50

امیر حسن رضایی فرعی؛ هوشنگ کاتبی؛ مجتبی شیرزه حق