بررسی آزمایشگاهی و کاربرد کامپوزیت‏ های سیمانی الیافی توانمند در مقاوم‏ سازی اتصالات تیر به ستون پل‏ های راه‏ آهن با قاب‏ های صلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار، گروه عمران دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

مسئله اصلی در پل­ های راه ‏آهن با قاب­ های صلب سازه­ های بتنی، عدم شکل ­پذیری کافی به دلیل کمبود آرماتور برشی در ناحیة اتصال و همچنین ناکافی بودن طول مهاری میلگردهای تیر در این ناحیه می ‏باشد. به ­طوری که بررسی ­های صورت گرفته روی این سازه ­ها بر پایة ضوابط آیین ­نامه­ های کنونی، عدم کارایی مناسب آنها را در برابر زلزله‏ های شدید ثابت نموده است. هدف از این تحقیق، بررسی رفتار لرزه ‏ای اتصالات تیر به ستون خارجی بتنی معیوب پل‏ ها قبل و پس از بهسازی با پانل ‏های کامپوزیت سیمانی الیافی توانمند (HPFRCC) پیش‏ ساخته می ‏باشد. در بخش اول پژوهش، مشخصات رفتاری پانل ‏های  HPFRCC با درصدهای مختلف الیاف پلی­پروپیلن و الیاف فولادی با انتهای قلاب شکل، توسط آزمایش‏ های فشاری و خمشی چهارنقطه ­ای در آزمایشگاه تعیین گردیده است. در بخش دوم پژوهش، از نتایج بخش اول جهت مدل ‏سازی رفتار پانل ‏های HPFRCC در مقاوم‏سازی اتصال تیر- ستون پل‏ ها استفاده شده است. پس از صحت ‏سنجی با استفاده از نرم ‏افزار اجزای محدود، به بررسی رفتار غیرخطی اتصالات تیر- ستون بتنی که بر اساس ضوابط طراحی سازه‏ ای پل‏ های راه ‏آهن موجود طراحی شده است، پرداخته می ‏شود. در این تحقیق، سه حالت اتصال تیر- ستون مدل ‏سازی و بررسی ‏گردید. نتایج بخش اول نشان می ‏دهد که افزودن الیاف باعث افزایش محسوس مقاومت کششی نمونه‏ ها می‏ شود و همچنین مکانیزم ‏های چقرمگی مانند پل­زدگی الیاف باعث استهلاک انرژی و کاهش گسیختگی ترد می‏ گردد. سطح زیر منحنی نیرو- تغییرمکان بعد از اعمال بار برای نمونه ‏های کامپوزیت الیافی با عملکرد بالا افزایش می‏ یابد. همچنین، نتایج بخش دوم نشان می ‏دهد که رفتار اتصالات تیر- ستون خارجی بهسازی شده با پانل‏ های HPFRCC سبب 93% افزایش شکل‏ پذیری، 45% افزایش مقاومت جانبی و 102% افزایش تغییرمکان جانبی نسبت به اتصال مبنا، که تمام نواحی اتصال از بتن معمولی تشکیل شده، می‏ گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study and Application of High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites for Retrofitting Beam-Column Joints in Rigid-Framed Railway Bridges

نویسندگان [English]

  • M. H. Saghafi 1
  • H. Shariatmadar 2
  • A. Kheyroddin 3
1 PhD Student, Dept. of Civil Eng., Ferdowsi Univ. of Mashhad, I. R. Iran
2 Associate Professor, Dept. of Civil Eng., Ferdowsi Univ. of Mashhad, I. R. Iran
3 Professor, Dept. of Civil Eng., Semnan Univ., Semnan, I.R. Iran
چکیده [English]

The significant problem with reinforced concrete rigid-framed railway bridges can be insufficient ductility due to shortage of transverse reinforcement in the joint region and also lack of embedded length of the beam reinforcements within this region. The investigations of such structures, based on current standard codes, approve the improper efficiency under severe earthquakes. The objective of this study was to investigate the seismic behavior of deficient reinforced concrete exterior beam-column joints in bridges before and after retrofitting with precast HPFRCC (High performance fiber reinforced Cementitious Composite) panels. In the first part of the study, mechanical properties of HPFRCC panels having different ratios of Polypropylene and hooked end steel fibers have been determined by compression and four-point flexural tests. In the second part of the study, behavior of the HPFRCC panels in retrofitting of beam-column joints of the bridges has been modeled using the results of the first part of the study. After validation, by using a finite element software, the nonlinear behavior of reinforced concrete beam-column joints, which have been designed based on criteria for railway bridges, has been evaluated. In the present resaerch, three types of beam–column joints are modeled and investigated. Results of the first part of the study reveald that adding fibers can significantly increase the tensile strength of the specimens and also the toughness mechanisms, such as bridging of the fibers, can dissipate energy, decrease brittle failure and also cause ductile behavior of the load-deflection curve after the peak load in fiber reinforced composites. Moreover, the analytical results of the second part of the study showed that such high performance materials can enhance bearing capacity and ductility of the joints. Behavior of the exterior beam-column joints, retrofitted with HPFRCC panels, have caused an increase in ductility, lateral strength and drift rather than reference joint specimen which is fully casted with normal concrete nearly 93% , 45% and 102% , respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiber reinforced cementitious composites
  • Beam-column joints
  • Seismic Retrofitting
  • Railway bridge
Alaee, F. J. and Karihaloo, B. L. 2003. “Retrofitting of reinforced concrete beams with CARDIFRC”. J. Compos. Constr., 7(3): 174-186.
Bedirhanoglu, I. 2009. “The behavior of reinforced concrete columns and joints with low strength concrete under earthquake loads: An investigation and improvement”. PhD Thesis, Istanbul Technical University, Turkey.  
Biddah, A., Ghobarah, A. and Aziz, T. S. 1997. “Upgrading of nonductile reinforced concrete frame connections”. J. Struct. Eng., 123(8): 1001-1010.
Brown, R., Shukla, A. and Natarajan, K. R. 2002. “Fiber reinforcement of concrete structures”.URITC Project No. 536101, University of Rhode Island Transportation Center.
Diaz de Cossio, R. 1962. “Discussion on shear and diagonal tension”. Am. Concr. Inst.,
59: 1323-1332.
Engindeniz, M., Kahn, L. F. and Abdul-Hamid, Z. 2005. “Repair and strengthening of reinforced concrete beam-column joints: State of the art”. ACI Struct. J., 102(2): 187.
Fajfar, P. and Gašperšič, P. 1996. “The N2 method for the seismic damage analysis of RC buildings”. Earthq. Eng. Struct. Dynam., 25(1): 31-46.
Fang, Q., Huan, Y., Zhang, Y. D. and Chen, L. 2007. “Investigation into static properties of damaged plasticity model for concrete in ABAQUS”. J. PLA Univ. Sci. Technol., 8(3): 254-260.
Garcia, R., Hajirasouliha, I. and Pilakoutas, K. 2010. “Seismic behaviour of deficient RC frames strengthened with CFRP composites”. Eng. Struct., 32(10): 3075-3085.
Hemmati, A., Kheyroddin, A. and Sharbatdar, M. K. 2013. “Plastic hinge rotation capacity of reinforced HPFRCC beams. J. Struct. Eng., 141(2): 04014111.
Hirata, T., Kawanishi, T., Okano, M. and Watanabe, S. 2009. “Study on material properties and structural performance of high-performance cement composites using polypropylene fiber”. Proc. Japan Concrete Institute, 31(1): 295-300.
Ilki, A., Bedirhanoglu, I. and Kumbasar, N. 2010. “Behavior of FRP-retrofitted joints built with plain bars and low-strength concrete”. J. Compos. Constr., 15(3): 312-326.
Ilki, A., Yilmaz, E., Demir, C. and Kumbasar, N. 2004. “Prefabricated SFRC jackets for seismic retrofit of non-ductile reinforced concrete columns”. 13th World Conf. on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, August 1-6, Paper No. 2434.
Kumar, P. R., Oshima, T., Mikami, S. and Yamazaki, T. 2007. “Studies on RC and ferrocement jacketed columns subjected to simulated seismic loading”. Asian J. Civil Eng. (Building and Housing), 8(2): 215-225.
Liu, C. 2006. “Seismic Behaviour of Beam-Column Joint Subassemblies Reinforced Concrete with Steel Fibers”. MSc. Thesis, Univ. of Canterbury, New Zealand.
Mohr, C. O. 1900. “Welche Umstände bedingen die Elastizitätsgrenze und den Bruch eines Materials”. Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure, Nr. 24, S. 1524−1530 und 1572–1577.
Ravichandran, K. and Jeyasahar, C. 2012. “Seismic retrofitting of exterior beam-column joint using ferrocement”. Int. J. Eng. Appl. Sci., 4: 35-58.
Shah, S. P. 1992. “Do fibers increase the tensile strength of cement-based matrix? ”, ACI Mater. J., 88(6): 595-602.
Shah, S. P., Swartz, S. E. and Ouyang, C. 1995. “Fracture Mechanics of Concrete: Applications of Fracture Mechanics to Concrete, Rock and Other Quasi-Brittle Materials”. John Wiley & Sons, Inc., N. Y.
Shannag, M., Barakat, S. and Abdul-Kareem, M. 2002. “Cyclic behavior of HPFRC-repaired reinforced concrete interior beam-column joints”. Mater. Struct., 35(6): 348-356.
Shannag, M. J., Abu-Dyya, N. and Abu-Farsakh, G. 2005. “Lateral load response of high performance fiber reinforced concrete beam–column joints”. Constr. Build. Mater., 19(7): 500-508.
Tsonos, A. D. G. 2010. “Performance enhancement of R/C building columns and beam–column joints through shotcrete jacketing”. Eng. Struct., 32(3): 726-740.
Zhang, J., Zhang, Z. and Chen, C. 2010. “Yield criterion in plastic-damage models for concrete”. Acta Mechanica Solida Sinica, 23(3): 220-230.
Zhang, R., Matsumoto, K., Hirata, T., Ishizeki, Y. and Niwa, J. 2015. “Application of PP-ECC in beam–column joint connections of rigid-framed railway bridges to reduce transverse reinforcements”. Eng. Struct., 86: 146-156.