دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1395 
ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی روسازی آسفالتی با تحلیل نتایج آزمایش GPR

صفحه 53-68

10.22075/jtie.2016.412

مرتضی اسماعیلی؛ سجاد دلیری لیلاوی؛ مهرداد قاسمی زاده؛ فاطمه خطیبی