دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1395 
4. ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی روسازی آسفالتی با تحلیل نتایج آزمایش GPR

صفحه 53-68

مرتضی اسماعیلی؛ سجاد دلیری لیلاوی؛ مهرداد قاسمی زاده؛ فاطمه خطیبی