امکان‏ سنجی تأثیر نانواکسید آلومینیوم بر عملکرد مخلوط ‏های آسفالت ماستیک درشت دانه در برابر بارهای دینامیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه سمنان

2 دانشیار، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده

چند سالیست که گرایش به استفاده از مواد اصلاح کننده در قیر و مخلوط‏ های آسفالتی هدف اصلی بسیاری از پژوهش‏ های صورت گرفته در حوزه روسازی‏ های آسفالتی می ‏باشد. تمامی تلاش­ های فوق به منظور افزایش کارایی و مقاومت مخلوط ‏ها در برابر بارهای دینامیک وسایل نقلیه و همچنین شرایط محیطی مختلف می‏ باشد. فناوری نانومواد نیز از جدیدترین این مواد افزودنی می‏ باشد که با توجه به قابلیت ­های فراوان به عنوان یک ماده افزودنی مطلوب در اصلاح رفتار مخلوط‏ ها مورد استفاده قرار گرفته است. تاکنون تحقیقات آزمایشگاهی زیادی به منظور بهبود رفتار مخلوط‏ های آسفالتی با دانه ­بندی پیوسته به­ وسیله نانومواد صورت پذیرفته است، اما استفاده از آن­ها در ساخت مخلوط‏ های آسفالت ماستیک درشت‏ دانه به ندرت صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش، ارزیابی آزمایشگاهی رفتار خستگی و مدول سفتی مخلوط ‏های آسفالت ماستیک درشت‏دانه بر اثر افزودن درصدهای مختلف نانواکسید آلومینیوم می ‏باشد. درصدهای مختلف نانومواد به مخلوط‏ های آسفالت ماستیک درشت ‏دانه افزوده شده و تأثیر آن­ها بر عملکرد این مخلوط‏ ها به ­وسیله آزمایش ‏های خستگی و مدول سفتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج آزمایش‏ ها نشان می ­دهد که مخلوط ‏های آسفالت ماستیک درشت‏دانه حاوی 6/0% نانواکسید آلومینیوم بهترین نتایج را در آزمایش ‏های مدول سفتی و عمر خستگی داشته ­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of the effect of nano Al2O3 on behavior of stone mastic asphalt mixtures against dynamic loads

نویسندگان [English]

  • S. Kordi 1
  • Gh. Shafabakhsh 2
1 MSc. Grad., Faculty of Civil Eng., Semnan Univ., Semnan, I. R. Iran
2 Associate Professor, Faculty of Civil Eng., Semnan Univ., Semnan, I. R. Iran
طاهرخانی، ح.، شفیعی ماتک، م. و امینی، ح. 1392. "بررسی تأثیر افزودن نانورس اصلاح شده به قیر بر روی مقاومت در برابر پدیده شیارشدگی به کمک آزمایش DSR". هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران، زاهدان.
فرامرزی، م. و معصومی راد، ع. 1393. "پیش­بینی عمر خستگی مخلوط آسفالتی گرم اصلاح شده با نانولوله­های کربنی". ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران.
مقدس نژاد، ف. 1393. "تأثیر نانوذرات در مقاومت بتن آسفالتی در برابر بارهای خزشی دینامیکی". ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران.
Ghaffarpour Jahromi, S. and Khodaii, A. 2009. “Effect of nanoclay on rheological properties of bitumen binder”. Constr. Build. Mater., 23: 2894-2904.
Khattak, M. J., Khattab, A., Rizvi, H. R. and Zhang, P. F. 2012. “The impact of carbon nano-fiber modification on asphalt binder rheology”. Constr. Build. Mater., 30: 257-264.
Shafabakhsh, Gh., Sadeghnejad, M. and Chelovian, A. 2015. “Experimental study on creep behavior of stone mastic asphalt by using of nano Al2O3”. Int. J. Sci. Eng. Res., 6(10): 903-911. 
Shaffie, E., Ahmad, J., Arshad, M. and Kamarun, A. 2015. “Using nanopolyacrylate and nanocomposite as binder modifiers for stone mastic asphalt (SMA) ”. Appl. Mech. Mater., 802: 381-386.
Xiao, F. P., Amirkhanian, A. N. and Amirkhanian, S. N. 2011. “Influence of carbon nanoparticles on the rheological characteristics of short-term aged asphalt binders”. J. Mater. Civil Eng., 23(4): 423-431.
You, Z. P., Mills-Beale, J., Foley, J. M. and Goh, S. W. 2011. “Nanoclay-modified asfhalt materials: Preparation and characterization”. Constr. Build. Mater., 25: 1072-1078.