ارزیابی عملکرد رنگ‏های خط‏کشی دوجزئی در روسازی‏های مختلف با استفاده از دستگاه Pull-off

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط‏زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‏زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط‏زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

عملکرد رنگ­ های خط­کشی یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی آنها می ­باشد. عملکرد رنگ ­های خط ­کشی به عوامل متعددی وابسته می ­باشد که از مهمترین آنها می ­توان به نوع روسازی، نوع آماده­سازی و نوع رنگ مصرفی اشاره نمود. در این پژوهش، عملکرد یکی از رنگ‏ های دوجزئی پُرمصرف در معابر شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، از دستگاه تست چسبندگی استفاده شده است. در این پژوهش، اهدافی چون: بهترین زمان اجرای رنگ خط­کشی دوجزئی روی آسفالت تازه اجرا شده، نقش جنس مصالح آسفالت در اندرکنش رنگ با سطح روسازی، اصلاح پرایمر مورد استفاده در سطح آسفالت و بررسی نقش پرایمر در اندرکنش رنگ خط­ کشی دوجزئی با سطوح روسازی مختلف مد نظر بوده است. بر پایه نتایج حاصل از آزمون­ها مشخص گردید که ماندگاری رنگ خط­ کشی دوجزئی در روسازی­ های آهکی بیشتر از روسازی ­های سیلیسی می ‏باشد. همچنین، بهترین زمان اجرای رنگ خط­ کشی دوجزئی، 15 روز بعد از اجرای آسفالت تعیین شد. در ارزیابی ­ها، همچنین مشخص گردید که اجرای یک لایه پرایمر در روسازی­ های بتنی و سطح رنگ قبلی سبب افزایش مقاومت چسبندگی رنگ ­های خط‏ کشی دوجزئی به سطوح یاد شده می­ گردد (در حدود 10%). بالعکس، اجرای پرایمر در روسازی آسفالتی تمیز و عاری از گرد و غبار سبب کاهش مقاومت چسبندگی رنگ خط­کشی دوجزئی می ­گردد (در حدود 35%).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Two-component Road Marking Materials by Using Pull-off Machine

نویسندگان [English]

  • A. Siahi 1
  • A. Kavussi 2
  • A. Boroujerdian 3
1 MSc. Student, Civil and Environ. Eng., Tarbiat Modares Univ., Tehran, I. R. Iran
2 ., Associate Professor, Civil and Environ. Eng., Tarbiat Modares Univ., Tehran, I. R. Iran
3 Assistant Professor, Civil and Environ. Eng., Tarbiat Modares Univ., Tehran, I. R. Iran
چکیده [English]

Performance of road-marking paints is one of the important parameters in their evaluation. The performance of road marking paints depends on many factors, which the most important ones are type of pavement, preparation of pavement surface and type of road marking paint. In this research, the performance of one of the two-component road-marking paints that is used in the streets of Tehran is evaluated. To perform the test, an adhesion-testing machine was used. In this research, the considered goals included best runtime of the two-component road marking paint on fresh asphalt surface, role of aggregate materials in interaction of road marking paint and pavement surface, modification of the primer used in pavement surface and role of the primer in interaction of two-component road marking materials and pavement surface. Analysis of the results showed that durability of two-component road marking materials in calcic pavements is more than siliceous pavements. Also, the best runtime is 15 days after the implementation of the asphalt. Also, the results revealed that implementation of a layer of primer in concrete surfaces and old road marking paint surfaces increases the adhesion strength (about 10%). On the other hand, implementation of a layer of primer in asphalt surfaces decreases the adhesion strength (about 35%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-component road marking materials
  • Asphalt Pavement
  • Concrete pavement
  • Primer
  • Adhesive strength
انصاری، د. 1388. "بررسی اندرکنش رنگ­های گرم خط­کشی با مصالح سنگی با جنس­های متفاوت". پایان­نامه کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
صحرائی، ا. و طهماسبی­پور، ر. 1392. "عوامل مهم در کیفیت و دوام خط­کشی راه­ها". مجموعه مقالات سومین همایش ملی رنگ­های ترافیکی، خط­کشی و ایمنی راه­ها، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران.
میر عابدینی، م. 1386. "راهنمای طراحی و اجرای خط­کشی راه­ها". انتشارات پژوهشکده حمل و نقل.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 1390. "آئین­نامه روسازی آسفالت راه­های ایران". دفتر امور فنی و تدوین معیارها، نشریه­ی شماره­ 234.
ACI 503.6R-97. 2003. “Guide for the Application of Epoxy and Latex Adhesives for Bonding Freshly Mixed and Hardened Concretes”. American Concrete Institute.
Lopez, C. A. 2004. “Pavement Marking Handbook”. Texas Department of Transportation, Texas, USA, Available at (http://onlinemanuals.txdot.gov/txdotmanuals/pmh/pmh.pdf), Last visit (2014/11/06).
Gates, T. J., Hawkins, H. G. and Rose, E. R. 2003. “Effective Pavement Marking Materials and Applications for Portland Cement Concrete Roadways”. Texas Transportation Institute, Project No. 0-4150, Report No. FHWA/TX-03/4150-2.
Irtshad, A., Najafi, T. F., Benham, L. J., Lancaster, P. and Sadeghinia, M. 2004. “Methods of Application and Bonding Strengths of Thermoplastic Pavement Markings: A Comparison between Concrete and Asphalt Roadway Surfaces”. Departement of Civil and Environmental Engineering, Florida International University, U.S.A.