بررسی تأثیر دال دسترسی بتنی بر رفتار خط ریلی بالاستی و تعیین مقدار مناسب پارامترهای هندسی آن در ناحیه انتقال پل های دهانه کوتاه خطوط راه آهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن - دانشکده حمل و نقل - دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی دکتری مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

تغییر ناگهانی و غیر یکنواخت سختی قائم خط ریلی در ناحیه انتقال پل‌ها خطوط راه آهن، موجب افزایش بارهای دینامیکی، تغییر شکل‌های نامتقارن، آسیب دیدن اجزاء خط و در نتیجه افزایش هزینه‌های نگهداری می‌گردد. یکی از روش‌های مورد استفاده جهت رفع مشکلات مذکور، ساخت دال دسترسی در اطراف سازه پل است لذا در تحقیق حاضر بهینه سازی پارامتر‌های هندسی دال دسترسی بتنی در ناحیه انتقال پل های دهانه کوتاه بر اساس معیارهای تغییرمکان قائم ریل، تغییرمکان قائم وسط لایه بالاست و توزیع تنش نرمال در لایه بالاست بررسی شده است. مدل اجزاء محدود از خط ریلی بالاستی در محل پل‌های دهانه کوتاه بتنی با در نظر گرفتن اجزای روسازی بالاستی و زیرسازی ایجاد و اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهد که ابعاد بهینه و مناسب دال دسترسی بتنی در ناحیه انتقال برای پل‌ها با دهانه کوتاه و از نوع پورتال فریم از نظر ضخامت، طول و شیب به ترتیبcm 50، m 6 و شیب % 5 هستند. همچنین تغییرمکان قائم ریل و تغییرمکان قائم وسط لایه بالاست خط ریلی با وجود دال دسترسی مناسب در اطراف سازه پل‌های دهانه کوتاه و با فرض عدم وجود حالت تراورس‌های آویزان، به ترتیب تقریباً به میزان 24 و 18 درصد کاهش یافته است در مقابل توزیع تنش نرمال در وسط لایه بالاست حدوداً 40 درصد غیر یکنواخت تر شده ولی در حد مجاز برای لایه بالاست است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Approach Slab On Behaviour of Ballasted Track and Optimization of geomtric parameters in Transition Zone for Railway Short Span Bridge

نویسندگان [English]

  • ali moeini korbekandi 1
  • Alireza Gharighoran 2
  • hamid reza heydari 3
1
2
3
چکیده [English]

A suddenly change and non-uniform track vertical stiffness along the railway track among bridges transition zone increased dynamic loads, deformations asymmetric ,bumpy rails, damage track components and train and so maintenance costs are increasing. One of the methods used to solve these problems is creating approach slab around the structures and bridges. So this paper Optimization Dimension of Concrete Approach Slab in Transition Zone for Railway Short Span Bridge studied according to the vertical displacement rails, vertical displacement ballast layer and normal stress distribution in the middle layer of ballast. For this purpose finite element model of the ballasted track and bridge is created and verified. results show that in transition zone for railway short span bridges length of 6 m, a thickness of 50 cm and a slope of 5% are as optimal geometric parameters for the approach slab. So vertical displacement track and vertical displacement ballast layer with optimal approach slab respectively to 24% and 18% are decreased and the contrary normal stress distribution in the middle layer of ballast 40% is non-uniformed but normal stress is under level allowance stress for ballast layer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approach Slab Bridge
  • railway track
  • transition zone
  • Optimization
  • finite element model
معینی کربکندی، ع. 1394. بهینه­سازی روش­های رایج اصلاح انتقال سختی خط­آهن در ناحیه انتقال بین خط سریع­السیر و پل. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه‌آهن ، دانشگاه اصفهان.
Bronsert, J., Baeßler, M., Cuellar, P. and Rucker, W. 2013. “Numerical Modeling of Train-Track-Interaction at Bridge Transition Zones Considering the Long-Term Behaviour”. Proceedings of the 11th International Conference on Vibration Problems, Lisbon, Portugal.
Bronsert, J., Baeßler, M., Cuellar, P. and Rucker, W. 2014. “Assessment and Optimization of Bridge Transition Zones on the Basis of a Numerical Model for Train-Rack-Bridge Interaction”. Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2014, Porto, Portugal.
Chen, C. and McDowell, G. R. 2014. “An Investigation of the Dynamic Behavior of Track Transition Zones Using Discrete Element Modeling”. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, published online.
Coelho, B. E. Z. 2010. “Dynamics of Railway Transition Zones in Soft Soils”. MSc. in Structures of Civil Engineering, University of Porto, Portugal.
David, R. and Li, D. 2006. “Design of Track Transitions”. Research Results Digest 79, Transportation Technology Center, Inc., Colorado, pp. 4-15.
Cristina, A. R., André, P., Eduardo, F. and Calçada, R. 2014. Structure and Infrastructure Engineering: Maintenance, Management, Life-Cycle Design and Performance.
Gallage, C., Dareeju, B. and Dhanasekar, M. 2013. “State-of-the-art: Track Degradation at Bridge Transitions”. PP. 40-52. In: Pathirana, K. P. P. (Ed.), Proceedings of the 4th International Conference on Structural Engineering and Construction Management, Kandy, Sri Lanka.
Holscher, P. and Meijers, P. 2007. “Literature Study of Knowledge and Experience of Transition Zones”. Technical Report, Geo Delft.
Hsi, J. 2008. “Bridge Approach Embankments Supported on Concrete Injected Columns”. Geo Congress 2008, pp. 612-619.
Huan, F. 2011. “3D-Models of Railway Track for Dynamic Analysis”. Master Degree Project, School of Architecture and the Built Environment, Royal Institute of Technology, Stockholm.
Hyslip, J. P., Li, D. and McDaniel, C. R. 2009. “Railway Bridge Transition Case Study”. PP. 1341-1348. In: Tutumluer, E. and Al-Qadi, L. (Eds.), Proceedings of the 8th International Conference on Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields.
Kylen, J. 2010. “2D-Model of a Portal Frame Railway Bridge for Dynamic Analysis”. Master Thesis, Royal Institute of Technology (KTH), Department of Civil and Architectural Engineering, Division of Structural Design and Bridges, Stockholm, Sweden.
Real,T., Zamorano, C., Hernández, C., García, J. A. and Real, J. I. 2015. “Static and dynamic behavior of transitions between different railway track typologies”. KSCE J. Civil Eng., 20(4): 1356-1364.
Roda, A., Carballeira, J., Rovira, A. and Vila, P.  2010. “Influence of Transition Zone Configurations on Train-Track-Bridge Dynamic Response”. 17th International Congress on Sound and Vibration (ICSV17), Cairo, Egypt, pp. 18-22.
Sadeghi, J. and Kohoutek, R. 1995. “Analytical modeling of railway track system”. Rail Track J., 10: 67-81.
Sasaoka, C. D. and Davis, D. 2005. “Implementing Track Transition Solutions for Heavy Axle Load Service”. Proceedings of the AREMA 2005 Annual Conference, Chicago, IL.
Shahbaz, R. 2011. “Parametric Study of Bridge Response to High Speed Trains”. MSc. Thesis, Royal Institute of Technology Stockholm, Sweden.
Shahraki, M., Warnakulasooriya, C. and Witt, K. J. 2015. “Numerical study of transition zone between ballasted and ballastless railway track”. Transport. Geotech., 3: 58-67.
Transportation Research Board, and Parsons, Brinckerhoff, Quade and Douglas, Inc. 2000. “Track Design Handbook for Light Rail Transit”. Transit Cooperative Research Program (TCRP) Report 57, published by Transportation Research Board, Washington, DC.
Varandas, J. N. 2013. “Long-term behaviour of railway transitions under dynamic loading to soft soil sites”. MSc. Thesis, Universidade Nova de Lisboa, Portugal.