دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1395 
3. تأثیر استفاده از خرده‌های لاستیک بر خصوصیات روسازی بتن غلتکی

صفحه 37-50

منصور فخری؛ ابوالفضل حسنی؛ فرشاد صابری کرهرودی