مدل سازی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تصمیم گیری چند متغیره فضایی (مطالعه موردی: مسیر راه آهن جنوب غرب کشور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران گرایش حمل ونقل، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

2 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

10.22075/jtie.2020.21114.1472

چکیده

پدیده طبیعی زمین‌لغزش یکی از بلایای طبیعی است که هر ساله با تغییرات که بشر در عرصه‌های طبیعی ایجاد می‌کند اتفاق می‌افتد. بنابراین ارزیابی پدیده طبیعی زمین‌لغزش نیازمند اطلاعات مکانی دقیق و قابل اعتماد است. امروزه با وجود پیشرفت علم می‌توان با فنون مختلف از قبیل سنجش از دور وقوع زمین‌لغزش را ارزیابی کرد. لذا در این تحقیق با استفاده از علم سنجش از دور تصاویر ماهواره‌ای ETM+ و روش AHP به مدل‌سازی وقوع زمین‌لغزش در منطقه جنوب غرب کشور پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا نقاط زمین برای کنترل و افزایش دقت با استفاده از GPS تهیه شد؛ سپس فیلترهای مختلف بر روی تصاویر سنجنده لندست صورت گرفت در ادامه پارامترهای مختلف شیب، سازند زمین‌شناسی، فاصله از رودخانه و ... بررسی شد. نتایج نشان داد که فیلتر Kernel Size 9*9 بهترین Kernel Size در فیلتر Convolution High Pass برای بارز-سازی عواض ساختاری و ژئومورفولوژی است. با استفاده از مقایسه زوجی و روش AHP وزن هریک از پارامترها مشخص شد. نتایج مقایسه زوجی پارامتر فاصله از گسل با وزن 05/0 بیشترین وزن، فاصله از رودخانه 07/0، شبکه ارتباطی 09/0، بارش 12/0، کاربری اراضی 15/0، پوشش‌گیاهی2/0، سازند زمین‌شناسی 3/0 و شیب 59/0 بدست آمد. نتایج وزن‌دهی نشان داد که با ادغام لایه‌های مختلف نشان داد که کلاس‌های خطر زیاد و بسیارخطرناک به ترتیب 87/32 و 68/6 کیلومتر از طول خطوط راه‌اهن را در خود جای داده‌اند که جمعا 55/39 کیلومتر یا 92/8 درصد از کل 39.55 کیلومتر از کل طول خط راه‌آهن اندیمشک دورود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Landslide hazard modeling using multivariate spatial decision (Case Study: The Southern Railway West Country)

نویسندگان [English]

  • Abdolkhalegh Arvin 1
  • Hamid behbahani 2
  • Saeed monajem 3
3 Faculty member of the Faculty of Civil Engineering, Khajeh Nasir al-Din Tusi University
چکیده [English]

Landslide is one of the natural disasters that occur every year with the changes that humans make in natural areas. Landslide assessment event requires accurate and reliable location information. Today, despite the progress of science, landslides can be evaluated with various techniques such as remote sensing. Therefore, this study was conducted with the aim of modeling the occurrence of landslides in the southwestern region of the country using remote sensing science and AHP method. For this purpose, ground points were first prepared to control and Remote sensing information using GPS. Then, different filters were performed on the Landsat sensor images. In addition, different parameters of slope, geological formation, distance from the river, etc. were investigated. The results showed that the Kernel Size 9 * 9 filter is one of the most suitable methods for highlighting structural features and geomorphology. Then, the weight of each parameter was determined using pairwise comparison and AHP method. Results of pairwise comparison of distance from fault with weight of 0.05 maximum weight, distance from river 0.07, communication network 0.09, rainfall 0.12, land use 0.15, vegetation 0.2, geological formation 3 / 0 and a slope of 0.59 was obtained. The weighting results showed that by merging the different layers, the high and very dangerous risk classes included 32.87 and 6.68 km of the length of the railway lines, respectively, with a total of 39.55 km or 92.8% of the total 39.55 km of the total length of Andimeshk-Doroud railway line.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway
  • Landslide
  • multivariate spatial decision making
  • modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1399
  • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1399
  • تاریخ پذیرش: 13 آبان 1399