دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 25، خرداد 1400، صفحه 1-100 
محاسبه فاصله ایمن درز انقطاع در سازه‌های با مشخصات متفاوت با استفاده از هوش مصنوعی

صفحه 101-112

یعقوب ابراهیمی؛ علیرضا مرتضایی؛ علی همتی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی