تحلیل و بررسی تأثیر پارامترهای خرابی سطحی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی میزان صدای حاصل از برخورد لاستیک خودرو با سطح جاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر گرایش راه و ترابری، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه عمران

10.22075/jtie.2020.20266.1452

چکیده

از آنجا که مهمترین عوامل تأثیر گذار روی میزان صدای حاصل از برخورد لاستیک خودرو با سطح جاده سرعت وسیله نقلیه و رویه راه است و از طرفی کیفیت رویه راه نیز وابسته به تغییرات خرابی آن در طول زمان است، بنابراین در این پژوهش به طور خاص میزان اثرگذاری خرابی‌های روسازی (هم به صورت خرابی تنها و هم ترکیب انواع خرابی )و سرعت وسیله نقلیه روی میزان صدای حاصل از برخورد لاستیک خودرو با سطح جاده بررسی شده است، به این منظور داده‌های صوتی سه نوع خرابی پوسته سوسماری،هوازدگی(گرشدگی)، صیقلی و یک حالت بدون خرابی( برای مقایسه خرابی های مذکور با آن) ، از روش برداشت میدانی از راه دور از یک وسیله نقلیه عبوری مخصوص در 28 نقطه از جاده های آسفالتی از نوع آسفالت گرم و در سرعتهای 60،50و 70 کیلومتر بر ساعت جمع آوری شده است و در نهایت پس از جمع آوری داده‌های میدانی و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها از طریق نرم افزار SPSS و MINITAB، تأثیر پارامتر سرعت و شدت خرابی روی میزان صدای حاصل از برخورد لاستیک خودرو با سطح جاده در روسازی با خرابی پوست سوسماری بیشتر از روسازی با خرابی هوازدگی(گرشدگی) دیده شده است. همچنین خرابی صیقلی تأثیر قابل ملاحظه ای در ترکیب با خرابی‌ها نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and accessing effect of two parameters vehicle speed and pavement distress on tire pavement noise

نویسندگان [English]

  • Ali Sahaf 1
  • seyed vahid javadi 2
1 Assistant Professor, Civil Engineering department, Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IRAN.
2 MS Student, Civil Engineering Department, Engineering Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IRAN.
چکیده [English]

Since the most important factors affecting tire pavement noise are vehicle speed and road pavement and the quality of pavement is also dependent on changes in its distresses over time, thus we have investigated about affecting distresses of pavement(in the form of single distress and combination distress) and vehicle speed on tire pavement noise , acoustic data has been collected based on the statistical pass-by method at 28 points of asphalt pavements and at 50 , 60 and 70 km / h for three types of distresses, alligator cracking, raveling and polished aggregate, and a without distress mode as the basic mode for comparing distresses with it. finally, after collecting field data and reviewing and analyzing them with SPSS and MINITAB software, thus has been observed that affecting speed parameter and severity parameter on tire pavement noise in pavements with alligator cracking distress more than pavement with raveling distress. The impact of the combination of distresses on the sound pressure level has been investigated, as a result, has been observed that polished aggregate distresses have no significant effect on TPN in combination with distresses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tire pavement noise
  • distress type and distress severity of pavement
  • speed parameter

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 05 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 12 آذر 1399
  • تاریخ پذیرش: 05 دی 1399