بررسی وقوع هیدروپلنینگ بر سطح روسازی راه با ارائه یک دستگاه جدید آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

چکیده

یکی از عوامل مهم در ایمنی راه­ها، اصطکاک بین چرخ وسیله نقلیه و رویه راه است، به­طوری که راننده بتواند در صورت لزوم در فاصله­ای مطمئن وسیله نقلیه خود را متوقف و یا کنترل نماید تا منجر به وقوع تصادف نگردد. وجود رطوبت در سطح روسازی موجب کاهش مقاومت لغزندگی رویه راه شده و با افزایش ضخامت آب و سرعت خودرو، باعث بروز پدیده هیدروپلنینگ می­گردد. در این مطالعه، با ارائه شیوه­ای جدید، دستگاهی آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است که می­تواند وقوع این پدیده را با تمرکز بر تأثیر سطوح مختلف روسازی، شبیهسازی نماید. عدم تناسب بین جابجایی طولی خودرو و میزان دور چرخ و تبدیل شدن بخشی از غلتش به لغزش به­عنوان یک اصل مهم در طراحی این دستگاه در نظر گرفته شده است. به­منظور ارزیابی این پدیده، انواع مختلف مخلوط آسفالتی با دانهبندی متفاوت ساخته شده و مقادیر متوسط عمق بافت اندازه­گیری شده است. سپس در فرکانس­های مختلف، با استفاده از دستگاه ساخته شده، در شرایط خشک و مرطوب بودن سطح روسازی، مورد آزمون هیدروپلنینگ قرار گرفته­اند. با مقایسه نتایج اخذ شده از دستگاه پیشنهادی با مدل­های تجربی رایج برای پیش­بینی سرعت هیدروپلنینگ، مشخص گردید که این دستگاه می­تواند به‏عنوان ابزار مناسبی برای بررسی اثرات عوامل مؤثر بر این پدیده به‏کار گرفته شود. نتایج نشان داد که افزایش دو و سه برابری بازه 5/0 تا 1 میلی‏متر مرتبط با میانگین عمق بافت روسازی، به­ترتیب باعث افزایش 8 و 17 درصدی در سرعت آستانه هیدروپلنینگ می­شود. همچنین، مشاهده شد که در مخلوط با دانهبندی متراکم، افزایش متوسط عمق بافت از 5/0 میلی‏متر به 2 میلی‏متر، باعث تأخیر 22 درصدی در وقوع هیدروپلنینگ می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the occurrence of hydroplaning on the road surface by providing a new laboratory device

نویسنده [English]

  • Mohamad Hosein Dehnad
Engineering Faculty, University of Qom
چکیده [English]

Existence of any liquid on asphalt pavement surface causes a decrease in skid resistance. By increasing water film and vehicle velocity, there is a moment in which hydroplaning phenomenon can occur and causes the vehicle linear speed to become disproportionate to wheel rotational speed. In this study, to understand the influence of pavement texture on the hydroplaning speed, a new lab-scale apparatus has been designed and manufactured. The lack of proportion between linear movement of vehicle shaft and the wheel rotation was found to be a good index to determine hydroplaning threshold and hence an important principle in the design of this machine. In order to evaluate this phenomenon, various types of asphalt mixtures with different aggregate grading have been made and the values of mean textures depth have been measured. Then, at various frequencies, using the manufactured device in dry and wet conditions, the surface of the pavement is subjected to hydroplaning test. Based on the measures, a simplified model was developed that is able to predict the hydroplaning speed depending on pavement’s texture characteristics and Coefficient of wheel brake. By comparing the results obtained from the proposed apparatus with the common experimental models for predicting hydroplaning speed, it has been determined that this apparatus can be used as a suitable device for investigating the effects of factors affecting this phenomenon. The results indicated that an increase of 2 and 3 times of 0.5 to 1 mm range, related to the mean texture depth of asphalt pavement, increases 8% and 17% at the hydroplaning threshold speed respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydroplaning
  • road safety
  • Pavement Texture
  • Asphalt Mixture
  • Hydroplaning test machine
 Anupam, K. and Fwa, T. 2008. “Study of hydroplaning speed with variation of tire inflation pressure for smooth tire using analytical modeling”. The First International Conference on Transport Infrastructure.
Balmer, G. and Gallaway, B. 1983. “Pavement design and controls for minimizing automotive hydroplaning and increasing traction frictional interaction of tire and pavement”. ASTM International.
Bloem, D. L. 1971. “Skid-resistance--the role of aggregates and other factors”. National Sand and Gravel Association Circulars.
Cerezo, V., Gothié, M., Menissier, M. and Gibrat, T. 2010. “Hydroplaning speed and infrastructure characteristics”. Proc Inst. Mech. Eng., Part J: J. Eng. Tribol., 224(9): 891-898.
Chen, Y., Wang, K. J. and Zhou, W. F. 2013. “Evaluation of surface textures and skid resistance of pervious concrete pavement”. J. Central South University, 20(2): 520-527.
Chu, L. and Fwa, T. 2016. “Incorporating pavement skid resistance and hydroplaning risk considerations in asphalt mix design”. J. Transport. Eng., 142(10): 04016039.
D’Apuzzo, M., Evangelisti, A. and Nicolosi, V. 2012. “Preliminary findings for a prediction model of road surface macrotexture”. Proc.-Soc. Behav. Sci., 53: 1109-1118.
Ding, Y. and Wang, H. 2018. “Evaluation of hydroplaning risk on permeable friction course using tire–water–pavement interaction model”. Transport. Res. Record, 2672(40): 408-417.
Do, M. T., Cerezo, V., Beautru, Y. and Kane, M. 2013. “Modeling of the connection road surface microtexture/water depth/friction”. Wear, 302(2): 1426-1435.
Forster, S. W. 1989. “Pavement microtexture and its relation to skid resistance”. Transport. Res. Record, 1215: 151-164.
Fwa, T., Choo, Y. and Liu, Y. 2003. “Effect of aggregate spacing on skid resistance of asphalt pavement”. J. Transport. Eng., 129(4): 420-426.
Fwa, T., Anupam, K. and Ong, G. 2010. “Relative effectiveness of grooves in tire and pavement for reducing vehicle hydroplaning risk”. Transport. Res. Record, 2155: 73-81.
Gallaway, B. M., Hayes, G., Ivey, D., Ledbetter, W., Olson, R., Ross Jr, H., . . . Woods, D. 1979. “Pavement and geometric design criteria for minimizing hydroplaning: A technical summary”. Final Report, Texas A&M University, College Station.
Home, W. B., Yager, T. J. and Ivey, D. L. 1986. “Recent studies to investigate effects of tire footprint aspect ratio on dynamic hydroplaning speed”. The Tire Pavement Interface: A Symposium.
Horne, W. B. and Dreher, R. C. 1963. “Phenomena of pneumatic tire hydroplaning”. NASA TN, D-2056.
Kokkalis, A. G. and Panagouli, O. K. 1998. “Fractal evaluation of pavement skid resistance variations. I: Surface wetting”. Chaos, Solitons & Fractals, 9(11): 1875-1890.
Krishnasamy, S. 2019. “Investigation on hydroplaning of vehicle tire on a wet road”. Kauno Technologijos Universitetas.
Luo, S., Qian, Z. D. and Xue, Y. C. 2015. “Performance evaluation of open-graded epoxy asphalt concrete with two nominal maximum aggregate sizes”. J. Central South University, 22(11): 4483-4489.
Martinez, J. E., Lewis, J. M. and Stocker, A. 1972. “A study of variables associated with wheel spin-down and hydroplaning”.
Masad, E., Rezaei, A., Chowdhury, A. and Harris, P. 2009. “Predicting asphalt mixture skid resistance based on aggregate characteristics”. Texas Transportation Institute, The Texas A&M University System, College Station, Texas.
Ong, G. P., Fwa, T. and Guo, J. 2005. “Modeling hydroplaning and effects of pavement microtexture”. Transport. Res. Record, 1905(1): 166-176.
Rezaei, A., Masad, E. and Chowdhury, A. 2011. “Development of a model for asphalt pavement skid resistance based on aggregate characteristics and gradation”. J. Transport. Eng., 137(12): 863-873.
Sezen, H. and Fisco, N. 2013. “Evaluation and comparison of surface macrotexture and friction measurement methods”. J. Civ. Eng. Manag., 19(3): 387-399.
Vaiana, R., Capiluppi, G., Gallelli, V., Iuele, T. and Minani, V. 2012. “Pavement surface performances evolution: An experimental application”. Proc.-Soc. Behav. Sci., 53: 1149-1160.
Wang, D., Zhang, Z., Kollmann, J. and Oeser, M. 2020. “Development of aggregate micro-texture during polishing and correlation with skid resistance”. Int. J. Pavement Eng., 21(5): 629-641.
Yu, M., You, Z., Wu, G., Kong, L., Liu, C. and Gao, J. 2020. “Measurement and modeling of skid resistance of asphalt pavement: A review”. Constr. Build. Mater., 260: 119878.
Zhou, H. C., Wang, G. L., Yang, J. and Xue, K. X. 2015. “Numerical simulation of effect of bionic V-riblet non-smooth surface on tire anti-hydroplaning”. J. Central South University, 22(10): 3900-3908.