بررسی تأثیر فیلر سرامیکی ضایعاتی بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گرایش راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران، تهران، ایران

10.22075/jtie.2021.22936.1521

چکیده

با توجه به اهمیت راه‌ها در ایجاد ارتباط بین نواحی مختلف، مسئله تعمیر و نگهداری راه‌ها همواره امری حیاتی برای سازمان‌های راهداری یا حمل‌ونقل جاده‌ای محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین روش‌های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه راه‌ها، آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ است. این آسفالت حفاظتی موجب کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری در بلندمدت می‌شود. هدف این پژوهش بررسی به‌کارگیری فیلر سرامیکی ضایعاتی در طرح اختلاط میکروسرفیسینگ جهت سنجش عملکرد آن است. در این راستا، ابتدا مشخصات فیزیکی و شیمیایی مصالح سنگی و فیلر سرامیکی ضایعاتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس به‌منظور ارزیابی عملکرد مخلوط میکروسرفیسینگ، از پنج ترکیب مختلف حاوی صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد فیلر سرامیکی ضایعاتی استفاده گردید. ارزیابی نمونه‌های میکروسرفیسینگ به‌واسطه آزمایش‌های چسبندگی مرطوب در 30 و 60 دقیقه، چرخ بارگذاری شده و سایش در شرایط مرطوب مطابق با دستورالعمل ASTM D6372 انجام شد. نتایج نشان داد که مخلوط‌های حاوی فیلر سرامیکی موجب بهبود عملکرد میکروسرفیسینگ می‌شوند. همچنین، مخلوط حاوی 100 درصد فیلر سرامیکی نسبت به نمونه شاهد موجب افزایش چسبندگی در مدت زمان 30 و 60 دقیقه به ترتیب به میزان 8/30 و 3/33 درصد، 62 درصد بهبود مقاومت در برابر سایش و 31 درصد کاهش قیرزدگی مخلوط گردید. این مخلوط نسبت به نمونه شاهد دارای 2 درصد قیر امولسیون بیشتر به‌منظور دستیابی به چسبندگی مناسب در زمان مشخص است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effect of Waste Ceramic Filler on the Performance of Microsurfacing

نویسندگان [English]

  • Neda Kamboozia 1
  • Hasan Ziari 2
  • Mahdi Zalnezhad 3
  • Alireza Jalalian Khoshnoud 4
1 Department of Road and Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology , Tehran, Iran.
2 Department of Road and Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology , Tehran, Iran
3 PhD Candidate of Road and Transportation Engineering, Department of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology (IUST), Narmak, Tehran, Iran
4 M. Sc. Student of Road and Transportation Engineering, Faculty of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of roads in creating connections between different areas, the issue of road maintenance is always a vital issue for road organizations. One of the most important methods of preventive maintenance of roads is microsurfacing surface treatment. This preventive method reduces energy consumption and long-term maintenance costs. The purpose of this study is to evaluate the feasibility of using waste ceramic fillers in the microsurfacing mixing design to evaluate its performance. In this regard, first, the physical and chemical properties of stone materials and waste ceramic fillers are investigated and then to evaluate the performance of microsurfacing mixture, from 5 different compounds containing zero, 25, 50, 75, and 100% of waste ceramic fillers were used in three different levels of bitumen emulsion Asphalt. Samples were measured by wet adhesion tests at 30 and 60 minutes, loaded wheel, and abrasion in wet conditions according to ASTM D6372 instructions. The results showed that the mixtures containing ceramic fillers meet the requirements of the regulations and improve the microsurfacing performance. Also, among the mixtures, the mixture containing 100% ceramic fillers compared to the control sample increased the adhesion at 30 and 60 minutes by 30.8 and 33.3%, respectively, improved the abrasion resistance by 62%, and reduced the mixture bleeding by 31 Percent. This mixture has 2% more emulsion bitumen than the control sample to achieve proper adhesion in a given time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsurfacing
  • Waste Ceramic Filler
  • Environment
  • Loaded Wheel Test
  • Wet Track Abrasion Test
زال‌نژاد، م. و حسامی، ا. 1398. "ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر استفاده از سرباره فولاد بر مشخصات آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ". مهندسی زیرساخت­های حمل‌ونقل، 5(1): 16-35.
عطاالهی، ا. و حسامی، س. 1397. "بررسی عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ حاوی پودر لاستیک". پایان­نامه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.
Abedini, M., Hassani, A., Kaymanesh, M. R., Yousefi, A. A. and Abedini, H. 2020. “Multiple stress creep and recovery behavior of SBR-modified bitumen emulsions”. J. Test. Eval., 48(4).
Aboutalebi Esfahani, M. and Khatayi, A. 2022. “Effect of type and quantity of emulsifier in bitumen polymer emulsion on microsurfacing performance”. Int. J. Pavement Eng., 23: 957-971.
ASTM D7497. 2016. “Standard practice for recovering residue from emulsified asphalt using low temperature evaporative technique”. ASTM International, West Conshohocken, PA.
ASTM D6372. 2018. “Standard practice for design, testing, and construction of microsurfacing”. American Society of Testing and Materials, West Conshohocken, PA.
ASTM D242. 2019. “Sandard specification for mineral filler for asphalt mixtures”. ASTM International, West Conshohocken, PA.
Brown, E. R., Kandhal, P. S., Roberts, F. L., Kim, Y. R., Lee, D. Y. and Kennedy, T. W. 2009. “Hot mix asphalt materials, mixture design and construction”. Third Edition, National Asphalt Pavement Association.
Commission, E. 2006. “Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June (2006) on shipments of waste”.
Cui, P., Wu, S., Xiao, Y., Yang, C. and Wang, F. 2020. “Enhancement mechanism of skid resistance in preventive maintenance of asphalt pavement by steel slag based on micro-surfacing”. Constr. Build. Mater., 239: 117870. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.117870
de Brito, J., Pereira, A. S. and Correia, J. R. 2005. “Mechanical behaviour of non-structural concrete made with recycled ceramic aggregates”. Cement Concrete Compos., 27(4): 429-433. doi:https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2004.07.005
Dondi, M., Cappelletti, P., D’Amore, M., de Gennaro, R., Graziano, S. F., Langella, A., . . . and Zanelli, C. 2016. “Lightweight aggregates from waste materials: Reappraisal of expansion behavior and prediction schemes for bloating”. Constr. Build. Mater., 127: 394-409. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2016.09.111
Gujar, R. and Dadhich, G. 2019. “Modelling efficiency of industrial waste utilised for microsurfacing using artificial neural networks”. Int. J. Environ. Waste Manag., 23(2): 113-122.
Gujar, R. and Vakharia, V. 2019. “Prediction and validation of alternative fillers used in micro surfacing mix-design using machine learning techniques”. Constr. Build. Mater., 207: 519-527. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.136
Halicka, A., Ogrodnik, P. and Zegardlo, B. 2013. “Using ceramic sanitary ware waste as concrete aggregate”. Constr. Build. Mater., 48: 295-305. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.06.063
Hussein, A. A., Jaya, R. P., Abdul Hassan, N., Yaacob, H., Huseien, G. F. and Ibrahim, M. H. W. 2017. “Performance of nanoceramic powder on the chemical and physical properties of bitumen”. Constr. Build. Mater., 156: 496-505. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.09.014
ISO 13006. 2018. “Ceramic tiles- Definitions, classification, characteristics and marking”. International Organization for Standardization (ISO), Geneva.
ISSA. 2010. “A143-Recommended performance guideline for micro surfacing”. International Slurry Surfacing Association.
ISSA. 2017a. “Outline guide design procedure for slurry seal”. Technical Bulletin 111, International Slurry Surfacing Association.
ISSA. 2017b. “Test method for measurement of excess asphalt in bituminous mixtures by use of a loaded wheel tester and sand adhesion”. Technical Bulletin 109, International Slurry Surfacing Association.
ISSA. 2017c. “Test method for measurement of stability and resistance to compaction, vertical and lateral displacement of multilayered fine aggregate cold mixes”. Technical Bulletin 147, International Slurry Surfacing Association.
ISSA. 2017d. “Test method for wet track abrasion of slurry surfacing systems”. Technical Bulletin 100, International Slurry Surfacing Association.
ISSA. 2017e. “Test method to classify emulsified asphalt/aggregate mixture systems by modified cohesion tester measurement of set and cure characteristics”. Technical Bulletin 139, International Slurry Surfacing Association.
ISSA. 2017f. “Trial mix procedure for slurry seal design”. Technical Bulletin 113, International Slurry Surfacing Association.
Izadi, A., Zalnezhad, M., Bozorgi Makerani, P. and Zalnezhad, H. 2022. “Mix design and performance evaluation of coloured slurry seal mixture containing natural iron oxide red pigments”. Road Mater. Pavement Design, 23: 907-924.
Jin, T., Warid, M., Idham, M., Hainin, M., Yaacob, H., Hassan, N., . . . and Afiqah, R. 2019. “Modification of emulsified bitumen using styrene-butadiene rubber (SBR)”. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.
Johannes, P. T. 2014. “Development of an improved mixture design framework for slurry seals and micro-surfacing treatments”. The University of Wisconsin, Madison.
Kamboozia, N., Saed, S. A. and Rad, S. M. 2021. “Rheological behavior of asphalt binders and fatigue resistance of SMA mixtures modified with nano-silica containing RAP materials under the effect of mixture conditioning”. Constr. Build. Mater., 303: 124433.
Keymanesh, M. R., Ziari, H., Zalnezhad, H. and Zalnezhad, M. 2020. “Mix design and performance evaluation of microsurfacing containing electric arc furnace (EAF) steel slag filler”. Constr. Build. Mater., 269: 121336.
Khadivar, A. and Kavussi, A. 2013. “Rheological characteristics of SBR and NR polymer modified bitumen emulsions at average pavement temperatures”. Constr. Build. Mater., 47: 1099-1105.
Luo, Y., Zhang, K., Xie, X. and Yao, X. 2019. “Performance evaluation and material optimization of Micro-surfacing based on cracking and rutting resistance”. Constr. Build. Mater., 206: 193-200. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.02.066
Maghool, F., Arulrajah, A., Du, Y.-J., Horpibulsuk, S. and Chinkulkijniwat, A. 2017. “Environmental impacts of utilizing waste steel slag aggregates as recycled road construction materials”. Clean Technol. Environ. Policy, 19(4): 949-958. doi:10.1007/s10098-016-1289-6
Medina, C., Frías, M. and Sánchez de Rojas, M. I. 2012. “Microstructure and properties of recycled concretes using ceramic sanitary ware industry waste as coarse aggregate”. Constr. Build. Mater., 31: 112-118. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.075
Pacheco-Torgal, F. and Jalali, S. 2011. “Compressive strength and durability properties of ceramic wastes based concrete”. Mater. Struct., 44(1): 155-167. doi:10.1617/s11527-010-9616-6
Patel, C. P. and Bhavsar, J. K. 2016. “Enhancement of concrete properties by replacing cement and fine aggregate with ceramic powder”. J. Civ. Eng. Environ. Technol., 3(3): 232-236.
Poursoltani, M. and Hesami, S. 2020. “Performance evaluation of microsurfacing mixture containing reclaimed asphalt pavement”. Int. J. Pavement Eng., 21(12): 1491-1504.
Rashid, K., Razzaq, A., Ahmad, M., Rashid, T. and Tariq, S. 2017. “Experimental and analytical selection of sustainable recycled concrete with ceramic waste aggregate”. Constr. Build. Mater., 154: 829-840. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.219
Ren, X. and Sancaktar, E. 2019. “Use of fly ash as eco-friendly filler in synthetic rubber for tire applications”. J. Clean. Prod., 206: 374-382. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.09.202
Rodríguez-Fernández, I., Lastra-González, P., Indacoechea-Vega, I. and Castro-Fresno, D. 2019. “Recyclability potential of asphalt mixes containing reclaimed asphalt pavement and industrial by-products”. Constr. Build. Mater., 195: 148-155. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.11.069
Saed, S. A., Kamboozia, N. and Mousavi Rad, S. 2021. “Performance evaluation of stone matrix asphalt mixtures and low-temperature properties of asphalt binders containing reclaimed asphalt pavement materials modified with nanosilica”. J. Mater. Civ. Eng., 34(1): 04021380.
Saed, S. A., Kamboozia, N., Ziari, H. and Hofko, B. 2021. “Experimental assessment and modeling of fracture and fatigue resistance of aged stone matrix asphalt (SMA) mixtures containing RAP materials and warm-mix additive using ANFIS method”. Mater. Struct., 54(6): 1-19.
Senthamarai, R. M., Manoharan, P. D. and Gobinath, D. 2011. “Concrete made from ceramic industry waste: Durability properties”. Constr. Build. Mater., 25(5): 2413-2419. doi:https://doi.org/10.1016/j. conbuildmat.2010.11.049
Shamsaei, M., Aghayan, I. and Kazemi, K. A. 2017. “Experimental investigation of using cross-linked polyethylene waste as aggregate in roller compacted concrete pavement”. J. Clean. Prod., 165: 290-297. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.109
Shamsaei, M., Khafajeh, R. and Aghayan, I. 2019. “Laboratory evaluation of the mechanical properties of roller compacted concrete pavement containing ceramic and coal waste powders”. Clean Technol. Environ. Policy, 21(3): 707-716. doi:10.1007/s10098-018-1657-5
Siddique, R. and Cachim, P. 2018. “Waste and supplementary cementitious materials in concrete: characterisation, properties and applications”. Woodhead Publishing.
Simões, D., Almeida-Costa, A. and Benta, A. 2017. “Preventive maintenance of road pavement with microsurfacing- an economic and sustainable strategy”. Int. J. Sustain. Transport., 11(9): 670-680. doi:10.1080/15568318.2017.1302023
Sun, X., Qin, X., Li, S., Zou, C., Wang, C. and Wang, X. 2018. “Characterization of thermal insulating micro-surfacing modified by inorganic insulating material”. Constr. Build. Mater., 175: 296-306. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.04.170
Suzuki, M., Seddik Meddah, M. and Sato, R. 2009. “Use of porous ceramic waste aggregates for internal curing of high-performance concrete”. Cement Concrete Res., 39(5): 373-381. doi:https://doi.org /10.1016/j.cemconres.2009.01.007
Wan, J., Wu, S., Xiao, Y., Liu, Q. and Schlangen, E. 2016. “Characteristics of ceramic fiber modified asphalt mortar”. Mater. (Basel, Switzerland), 9(9): 788. doi:10.3390/ma9090788
Wang, A., Shen, S., Li, X. and Song, B. 2019. “Micro-surfacing mixtures with reclaimed asphalt pavement: Mix design and performance evaluation”. Constr. Build. Mater., 201: 303-313. doi:https://doi.org /10.1016/j.conbuildmat.2018.12.164
Woszuk, A., Bandura, L. and Franus, W. 2019. “Fly ash as low cost and environmentally friendly filler and its effect on the properties of mix asphalt”. J. Clean. Prod., 235: 493-502. doi:https://doi.org /10.1016/j.jclepro.2019.06.353
Woszuk, A., Wróbel, M. and Franus, W. 2019. “Influence of waste engine oil addition on the properties of zeolite-foamed asphalt”. Mater. (Basel, Switzerland), 12(14): 2265. doi:10.3390/ma12142265
Zalnezhad, M. and Hesami, E. 2020. “Effect of steel slag aggregate and bitumen emulsion types on the performance of microsurfacing mixture”. J. Traffic Transport. Eng. (English Edition), 7(2): 215-226. doi:https://doi.org/10.1016/j.jtte.2018.12.005
Zhang, H., Keoleian, G. A. and Lepech, M. D. 2013. “Network-level pavement asset management system integrated with life-cycle analysis and life-cycle optimization”. J. Infrastruct. Syst., 19(1): 99-107.
Zhou, Z., Xu, Z., Masliyah, J. H. and Czarnecki, J. 1999. “Coagulation of bitumen with fine silica in model systems”. Colloid Surface A: Physicochem. Eng. Aspects, 148(3): 199-211.