تحلیل خستگی مخلوط های آسفالتی حاوی پلی اتیلن ضایعاتی و پودرلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 استاد، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

چکیده

انتشار زباله های پلیمری در محیط زیست یکی از دغدغه های مهم روز دنیا می باشد. پلاستیک های مصرف شده و تایر های فرسوده از مهمترین منابع تولید این نوع زباله ها می باشند . این مواد به لحاظ شیمیایی شباهت بسیاری به قیر به عنوان پر مصرف ترین و گرانترین جزء مخلوط های آسفالتی دارند. لذا استفاده از این مواد زباله به عنوان افزودنی در قیر ضمن کاهش آلودگی زیست محیطی می تواند موجب بهبود خصوصیات عملکردی روسازی گردد. بررسی تاثیرهر نوع افزودنی بر عملکرد خستگی مخلوط آسفالتی به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد خرابی در روسازی ضروری می باشد. لذا در این پژوهش علاوه بر بررسی خصوصویات فیزیکی قیر، با استفاده از روش تیرچه خمشی چهار نقطه ای به بررسی عملکرد خستگی مخلوط آسفالتی حاوی درصد های مختلف پلاستیک ضایعاتی و پودر لاستیک پرداخته شده است.نتایج حاصل از این آزمایش با استفاده از روش سختی، سختی نرمال شده و روش انرژی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد پلاستیک ضایعاتی باعث کاهش مقاومت خستگی مخلوط آسفالتی گردید که با افزودن پودر لاستیک تا حد قابل توجهی این ضعف جبران گردید. به طوری که نمونه های حاوی همزمان پودر لاستیک و پلاستیک ضایعاتی عمر خستگی بیشتری از نمونه شاهد داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fatigue Analysis of Asphalt Mixtures Containing Waste Polyethylene and Rubber Powder

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghanbari 1
  • Mansour Fakhri 2
  • Koosha Gorji 1
1 Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, I. R. Iran.
2 Professor, Department of Civil Engineering, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, I. R. Iran.
چکیده [English]

Dissemination of polymeric waste in the environment is one of the most important concerns of the world today. Used plastics and worn tires are one of the most important sources of this type of waste. Chemically, these materials are very similar to bitumen as the most used and expensive component of asphalt mixtures. Therefore, using these waste materials as an additive in bitumen while reducing environmental pollution can improve the performance characteristics of the pavement. Investigating the effect of each type of additive on the fatigue performance of asphalt mixture is essential as one of the most important factors in causing pavement damage. Therefore, in this research, in addition to examining the physical properties of bitumen, the fatigue performance of asphalt mixture containing different percentages of waste plastic and rubber powder has been investigated using the four-point bending beam method. The results of this test using the hardness method, Normalized hardness and energy method were analyzed. The results showed that waste plastic reduced the fatigue resistance of the asphalt mixture, which was compensated to a significant extent by adding rubber powder. So that the samples containing rubber powder and waste plastic at the same time had a longer fatigue life than the control sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • waste plastics
  • useless tires
  • fatigue
  • Energy Method