دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 35، آذر 1402، صفحه 1-100