بررسی تاثیر پیرشدگی بر خرابی رطوبتی مخلوط آسفالت گرم حاوی افزودنی وتفیکس و سنگدانه‌های گرانیتی و آهکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

پیرشدگی یکی از عوامل موثر بر خواص فیزیکی و شیمیایی قیر است. این عامل می‌تواند منجر به بروز خرابی رطوبتی در مخلوط آسفالتی ‌گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر پیرشدگی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بر مکانیزم‌های خرابی رطوبتی مخلوط آسفالت گرم حاوی وتفیکس با استفاده از روش پول آف می‌باشد. از دو نوع قیر با درجه عملکردی مختلف (PG 58-22 و PG 64-16) اصلاح شده با افزودنی وتفیکس و همچنین دو نوع سنگدانه (آهکی و گرانیتی) استفاده شد. ابتدا خواص رئولوژیکی قیرها و مشخصات فیزیکی سنگدانه‌ها تعیین شد و سپس ترکیبات شیمیایی سنگدانه‌ها از طریق آزمایش فلورسانس اشعه ایکس (XRF) به دست آمد. پس از اصلاح قیر با افزودنی وتفیکس، آزمایش پول آف برای تعیین مقاومت پیوستگی قیر و مقاومت چسبندگی قیر به سنگدانه بر روی نمونه‌های پیرشده و پیرنشده در شرایط خشک و مرطوب انجام شد. پیرشدگی کوتاه‌ مدت منجر به افزایش مقاومت پیوستگی و پیرشدگی بلندمدت سبب کاهش مقاومت پیوستگی در شرایط مرطوب شد. بنابراین پیرشدگی بلند مدت منجر به کاهش عملکرد قیر در شرایط مرطوب و در نتیجه کاهش مقاومت روسازی در برابر خرابی رطوبتی می شود. همچنین در شرایط مرطوب پیرشدگی کوتاه و بلندمدت مقاومت چسبندگی را کاهش داد که سبب کاهش مقاومت رطوبتی روسازی آسفالتی نیز خواهد شد. اما افزودنی وتفیکس سبب افزایش مقاومت‌های پیوستگی بین 20-32 درصد و 26-48 درصد به ترتیب در حالت پیرشده کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین افزایش چسبندگی بین 26-43 درصد و 38-57 درصد به ترتیب در حالت پیرشده کوتاه مدت و بلندمدت گردید. مقایسه تاثیرات پیرشدگی برای قیر پایه و اصلاح شده بر کاهش مقاومت چسبندگی و پیوستگی، بیانگر آن است که افزودنی وتفیکس نه تنها سبب از بین رفتن اثرات منفی پیرشدگی بر این پارامترها می‌شود، بلکه مقاومت قیر اصلاح شده را نسبت به قیر پایه در برابر خرابی رطوبتی بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Aging on Moisture Damage of Hot Mix Asphalt containing Wetfix Additive and Granite and Limestone Aggregates

نویسندگان [English]

  • Mahyar Arabani 1
  • Maryam Majd Rahimabadi 2
1 Professor, Department of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, I. R. Iran.
2 Ph.D. Candidate of Civil Engineering, University of Guilan, Rasht, I. R. Iran.
چکیده [English]

Aging is one of the factors affecting the physical and chemical properties of bitumen. This factor can lead to moisture damage in the asphalt mixture. The objective of this study is to investigate the effect of short- and long-term aging on the moisture damage mechanisms of hot mix asphalt containing Wetfix using the Pull-off method. Two types of bitumen with different performance grades (PG 58-22 and PG 64-16) modified with Wetfix BE additive and two types of aggregate (limestone and granite) were used. First, the rheological properties of bitumens and the physical characteristics of aggregates were determined, and then the chemical compositions of aggregates were obtained through an X-ray fluorescence (XRF) test. After modifying the bitumens with Wetfix, the pull-off test was performed to determine the cohesion strength of bitumen and the adhesion strength of bitumen to aggregate on aged and unaged samples in dry and wet conditions. Short-term aging increased the cohesion strength and long-term aging caused a decrease in cohesion strength in wet conditions. Therefore, long-term aging leads to a decrease in bitumen performance in wet conditions and as a result, a decrease in pavement resistance against moisture damage. However, adding Wetfix increased the cohesion strength between 20-32% and 26-48% in short and long-term aging, respectively, and adhesion strength between 43-26% and 57-38% in short- and long-term aging, respectively. Comparing the effects of aging of base and modified bitumen on the reduction of adhesion and cohesion strengths shows that the addition of Wetfix not only eliminates the negative effects of aging on these parameters, but also improves the resistance of modified bitumen compared to base bitumen against moisture damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt Mixture
  • Bitumen Aging
  • Moisture Damage
  • Pull-off Test
  • Wetfix Additive