نویسنده = احمد گلی خوراسگانی
تأثیر محلول SSR400 بر خواص مهندسی بستر روسازی‌های آسفالتی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 83-98

10.22075/jtie.2017.1444.1115

محمد حسن میرابی مقدم؛ احمد گلی؛ فرهاد شهرکی


بررسی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 23-42

10.22075/jtie.2017.2312

سجاد مسعودی؛ مهدی ابطحی؛ احمد گلی خوراسگانی


تأثیر مواد یخ زدا و ضدیخ بر مقاومت مخلوط های آسفالتی گرم

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 93-110

10.22075/jtie.1609-1147 (R1)

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ احمد گلی خوراسگانی؛ امین رحیمی پردنجانی