نویسنده = سعیدی عزیزکندی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی اندرکنش گسلش با تونل های زیرزمینی و پی های سطحی با دستگاه سانتریفیوژ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 فروردین 1400

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ مهرداد رجبی حران