کلیدواژه‌ها = مدول الاستیسیته
بررسی خواص مدول الاستیسیته و جذب صوت آسفالت نیمه گرم حاوی فیلرهای رسانای حرارت-الکتریسیته با استفاده از امواج ‌ التراسونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

سجاد جوادی؛ سعید احمدی؛ رضا اسمعیلی


مطالعه ارتباط مدول استاتیک و دینامیک خاکریز راه‌آهن سریع‌السیر

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 33-45

مرتضی اسماعیلی؛ مینا معماری؛ فاطمه خطیبی