کلیدواژه‌ها = مدل رگرسیون غیرخطی
ارزیابی اثرات ایمنی شاخص وضعیت رویه راه بر فراوانی تصادفات خروج از جاده

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 47-61

مهدی اکبری؛ غلامعلی شفابخش؛ محمدرضا احدی