کلیدواژه‌ها = تثبیت خاک
خصوصیات ژئوتکنیکی و خودترمیمی ماسه رس‌دار تثبیت شده با نانواکسیدآهن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 71-88

عیسی شوش پاشا؛ پروین زیارتی؛ مصطفی محمدی؛ مهدی آشتیانی


مطالعه‌ی آزمایشگاهی مقاومت برشی خاک مسلح با الیاف مصنوعی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 119-132

حامد جاودانیان؛ پویا بهرامی سامانی