کلیدواژه‌ها = ماتریس هم‌رخداد سطوح خاکستری
مقایسه روش های آنالیز بافت تصویر به منظور شناسایی و طبقه بندی خودکار خرابی‏های روسازی آسفالتی

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-22

10.22075/jtie.2017.11322.1211

رضا شهابیان مقدم؛ سید علی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا