بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

3 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

در این مطالعه، خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر حاوی درصدهای مختلف خاکستر لجن فاضلاب مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور خاکستر حاصل از سوزاندن لجن فاضلاب در دمای ˚C 900 به عنوان ماده افزودنی به قیر در درصدهای 0، 2.5، 5 و 7.5 درصد مورد استفاده قرار گرفت. به منظور ارزیابی خواص فیزیکی و رئولوژیکی نمونه‎های مختلف، آزمایش‎های درجه نفوذ، نقطه نرمی، شکل‎پذیری، ویسکوزیته چرخشی، رئومتر برش دینامیکی و رئومتر تیرچه خمشی انجام شد. نتایج آزمایش نشان دادند که با افزایش درصد خاکستر لجن فاضلاب درجه نفوذ و مقدار شکل پذیری قیر کاهش و نقطه نرمی افزایش می‎یابد. افزودن خاکستر لجن فاضلاب ویسکوزیته چرخشی قیر افزایش می‎دهد اما با این حال از مقدار مجاز 3 پاسکال. ثانیه بسیار کمتر است. نتایج آزمایش رئومتر برش دینامیکی نشان دادند که افزودن خاکستر لجن فاضلاب به قیر، مقاومت در برابر شیار شدگی را افزایش و عمر خستگی را کاهش می‎دهد. همچنین افزودن خاکستر لجن فاضلاب، پتانسیل وقوع ترک‎های برودتی را افزایش می‎دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effect of sewage sludge ash on physical and rheological properties of bitumen

نویسندگان [English]

  • Hassan Ziari 1
  • Amir Mohammad Ramezanianpour 2
  • Youssef Amjadian 3
1 Department of Civil engineering, Iran university of Science and technology, Tehran, Iran
2 Civil Eng. Dept., University of Tehran
3 School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the physical and rheological properties of bitumen containing different percentages of sewage sludge ash (SSA) were evaluated. For this purpose, the sewage sludge was burned at 900˚C, and remaining ash was used as bitumen additive in 0, 2.5, 5, and 7.5 percent by the weight of base bitumen. The penetration test, softening point test, ductility test, rotational viscometer test, dynamic shear rheometer test, and bending beam rheometer test were performed to evaluate the physical and rheological properties of different samples. The results showed that by increasing the SSA, the penetration and ductility of bitumen decrease, and the softening point increases. The addition of SSA increases the rotational viscosity of bitumen, but it is still much less than the allowable value of 3 Pascal. Second. The dynamic shear rheometer test showed that the addition of SSA to bitumen increases the rutting resistance and decreases the fatigue life of specimens. Also, the addition of SSA increases the potential of low temperature cracking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sewage sludge ash
  • physical properties of bitumen
  • rutting resistance
  • fatigue life
  • low temperature cracking