دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 24، زمستان 1399، صفحه 1-100 
1. بهبود وضعیت روسازی بالاستی خطوط ریلی با تثبیت بسترهای رسی نرم به کمک افزودنی RRP

صفحه 1-20

حسین قربانی دولاما؛ جبارعلی ذاکری؛ مرتضی اسماعیلی؛ پرهام حیاتی


2. بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

صفحه 21-35

حسن زیاری؛ امیرمحمد رمضانیان پور؛ یوسف امجدیان


7. امکان ایجاد بازشوهای عرضی در جان تیرهای بتنی پل ها

صفحه 121-136

علی شاهینی؛ ابوذر میرزاخانی؛ بنت الهدی جعفری