نویسنده = شرافتی سوها، مریم
تعداد مقالات: 1
1. تخمین نسبت باربری کالیفرنیا خاک های مردابی بهسازی شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 50-59

علی دهقان بنادکی؛ مریم شرافتی سوها؛ مهدی خواری