نویسنده = پیمان میرزابابایی
بررسی تاثیر زایکوترم روی خواص عملکردی آسفالت نیمه گرم تهیه شده با مصالح آهکی و سیلیسی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 57-70

10.22075/jtie.2017.795.1032

پیمان میرزابابایی؛ حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ علی منیری


بررسی رفتار خستگی و خصوصیات شیار شدگی قیرهای حاوی افزودنی نیمه گرم

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2017.916.1044

حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ پیمان میرزابابایی


تأثیر نوع مصالح بر خواص عملکردی آسفالت نیمه‏ گرم اصلاح شده با زایکوترم

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 63-76

10.22075/jtie.2015.317

حسن زیاری؛ پیمان میرزابابایی؛ رضوان باباگلی؛ علی منیری