نویسنده = علی منیری
بررسی تاثیر زایکوترم روی خواص عملکردی آسفالت نیمه گرم تهیه شده با مصالح آهکی و سیلیسی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 57-70

10.22075/jtie.2017.795.1032

پیمان میرزابابایی؛ حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ علی منیری


تأثیر پلیمر اتیل وینیل استات بر خصوصیات خستگی قیر و مخلوط آسفالتی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-75

10.22075/jtie.2016.461

سعید حسامی؛ یعقوبعلی خسروی جلودار؛ علی منیری


تأثیر نوع مصالح بر خواص عملکردی آسفالت نیمه‏ گرم اصلاح شده با زایکوترم

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 63-76

10.22075/jtie.2015.317

حسن زیاری؛ پیمان میرزابابایی؛ رضوان باباگلی؛ علی منیری