نویسنده = صادق قوامی جمال
مدلسازی اندرکنش گسلش با تونل های زیرزمینی و پی های سطحی با دستگاه سانتریفیوژ

دوره 7، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-40

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ مهرداد رجبی حران


مطالعه عددی اندرکنش تونل‌های زیر‌زمینی با گسل نرمال

دوره 5، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-12

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ حمید جهان بخش