کلیدواژه‌ها = روسازی آسفالتی
بررسی اثر خصوصیات ناپیوستگی بر عملکرد مکانیکی نمونه‌های آسفالت تعمیرشده و تعمیرنشده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 25-40

میلادحسین عطایی؛ محمدمهدی خبیری؛ زهره غفوری فرد


بررسی همزمانی تأثیر تراکم، رطوبت و ضخامت بر رفتار لایه اساس با استفاده از آزمایش LWD

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 89-100

محمدرضا احدی؛ سید فرزاد میرهاشمی؛ مصطفی صادق نژاد


تأثیر محلول SSR400 بر خواص مهندسی بستر روسازی‌های آسفالتی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 83-98

محمد حسن میرابی مقدم؛ احمد گلی؛ فرهاد شهرکی


ارزیابی عملکرد رنگ‏های خط‏کشی دوجزئی در روسازی‏های مختلف با استفاده از دستگاه Pull-off

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 85-101

علی سیاهی؛ امیر کاووسی؛ امین میرزا بروجردیان