کلیدواژه‌ها = بتن متخلخل
بررسی آزمایشگاهی تاثیر آب مغناطیسی بر خواص بتن متخلخل تازه و سخت شده

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 89-104

10.22075/jtie.2020.16243.1346

ساسان معتقد؛ فرزاد بابادی؛ صادق نیک سرشت؛ محبوبه میرزایی علی آبادی؛ سید امین اصغری پری؛ مهدی عسکری