دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 34، شهریور 1402 
مدلسازی فیزیکی ترانشه با دیوارهای حائل صلب مسلح شده با طبقه های مورب

صفحه 109-128

10.22075/jtie.2023.28254.1612

سینا محمودپور؛ علی دهقان بنادکی؛ ایمان گلپذیر؛ محمدعلی رمضانپور