کلیدواژه‌ها = سرباره فولاد
بررسی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد کوره قوس الکتریکی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 23-42

10.22075/jtie.2017.2312

سجاد مسعودی؛ مهدی ابطحی؛ احمد گلی خوراسگانی


بررسی و مقایسه خصوصیات مکانیکی مخلوط‏ های آسفالتی حاوی سرباره ‏های کوره قوس الکتریک و کوره اکسیژنی

دوره 1، شماره 3، آبان 1394، صفحه 15-31

10.22075/jtie.2015.314

امیر کاووسی؛ مرتضی جلیلی قاضی زاده؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ سید علی ضیائی