نویسنده = خبیری، محمدمهدی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی اثر کاربرد فیلتر سیگار بر طرح اختلاط آسفالت به روش آزمایشگاهی و تحلیل سطح پاسخ

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 30-39

مهدی خبازمهرجردی؛ محمدمهدی خبیری؛ حامد خانی