دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-76 
7. تأثیر روکش آسفالتی در کاهش ضخامت روسازی بتنی به کمک روش اجزای محدود

صفحه 67-76

ابوذر شفیع پور؛ مهرداد میرشکاریان بابکی؛ محمدرضا احدی