دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-86 
3. بررسی عملکرد پایه پل‏ های بهسازی شده با کامپوزیت‏ های FRP

صفحه 33-40

هاشم شریعتمدار؛ امیر رضا برزگرپور؛ ابراهیم زمانی بیدختی