دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، اسفند 1396، صفحه 1-112 
ارزیابی روش‌های فرا ابتکاری به‌منظور بهینه‌سازی خط پروژه مسیر‌های راه

صفحه 77-94

محسن ابوطالبی اصفهانی؛ علیرضا غنی زاده؛ نسرین حیدرآبادی زاده