دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1397