موضوعات = ابنیه فنی
مدلسازی عددی استفاده از ژئوسنتتیک ها در بهبود رفتار خاک بستر راه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1403

10.22075/jtie.2024.33951.1672

سید حسین خاتمی؛ ایمان گلپذیر؛ محمدجواد ملک پور


بررسی وضعیت پل‌های شریان‌های جاده‌ای استان البرز

دوره 9، شماره 3، آذر 1402، صفحه 81-102

10.22075/jtie.2023.29194.1622

علی بیت اللهی؛ مرتضی مهدوی؛ فاطمه دهقان فاروجی


بررسی تجربی مقاومت و جذب انرژی بتن مسلح‌شده با الیاف هیبریدی تحت بارگذاری ضربه‌ای سرعت‌کم

دوره 8، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 117-130

10.22075/jtie.2022.26434.1594

عباس صادقیان؛ طالب مرادی شقاقی؛ یعقوب محمدی؛ حسین تقی پور


مطالعه آزمایشگاهی تأثیر عرض پی، تراکم خاک ماسه‌ای و مقدار فشار بر نشست شالوده نواری

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 131-148

10.22075/jtie.2022.24827.1564

محمود نیکخواه شهمیرزادی؛ سید مجدالدین میر محمد حسینی؛ سعید ابریشمی