نویسنده = حسن زیاری
بررسی تأثیر فیلر سرامیکی ضایعاتی بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-22

10.22075/jtie.2021.22936.1521

ندا کامبوزیا؛ حسن زیاری؛ مهدی زال نژاد؛ علیرضا جلالیان خشنود


بررسی تاثیر خاکستر لجن فاضلاب بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر

دوره 6، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 21-35

10.22075/jtie.2020.20044.1447

حسن زیاری؛ امیرمحمد رمضانیان پور؛ یوسف امجدیان


بررسی رفتار ترک‌خوردگی مخلوط‌های آسفالتی با به‌کارگیری مدل‌سازی ناهمگن

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-12

10.22075/jtie.2019.16511.1350

حسن زیاری؛ بهروز قبادی پور؛ مجید جبالبارزی


بررسی تاثیر زایکوترم روی خواص عملکردی آسفالت نیمه گرم تهیه شده با مصالح آهکی و سیلیسی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 57-70

10.22075/jtie.2017.795.1032

پیمان میرزابابایی؛ حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ علی منیری


بررسی رفتار خستگی و خصوصیات شیار شدگی قیرهای حاوی افزودنی نیمه گرم

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-14

10.22075/jtie.2017.916.1044

حسن زیاری؛ رضوان باباگلی؛ پیمان میرزابابایی


انتخاب روش بهینه اختلاط قیر با پودر کربن آمورف توسط آزمایش زاویه تماس و بررسی تأثیر پودر کربن بر حساسیت رطوبتی آسفالت گرم

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 1-22

10.22075/jtie.2017.1542.1132

حسن زیاری؛ اصغر حبیب نژاد کواریم؛ مجتبی حاجیلو؛ حسن دیواندری؛ امیر رزمجوچهارمحالی