دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 20، دی 1398، صفحه 1-100 
مطالعه عددی اندرکنش تونل‌های زیر‌زمینی با گسل نرمال

صفحه 1-12

10.22075/jtie.2019.18738.1416

صادق قوامی جمال؛ علیرضا سعیدی عزیزکندی؛ محمد حسن بازیار؛ حمید جهان بخش